ReadyPlanet.com
dot dot
การเพาะเลี้ยงไรทะเล article

ไรน้ำเค็ม อาร์ทีเมีย (Artemia)

 

          อาร์ทีเมียหรือไรน้ำสีน้ำตาล หรือไรน้ำเค็ม มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า "Artemia" เป็นสัตว์จำพวกครัสเตเซียน (Crustacean) เช่นเดียวกับ กุ้ง กั้ง และปู อาร์ทีเมียเป็นที่นิยมใช้เป็นอาหารในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพราะอาร์ทีเมียมีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสม มีคุณค่าทางอาหารสูง ไข่ของอาร์ทีเมียสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปี เมื่อต้องการใช้เพียงแต่นำมาเพาะฟักในระยะเวลาอันสั้นก็จะได้ตัวอ่อนอาร์ทีเมีย นำไปเป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนได้ดี อาร์ทีเมียเป็นแพลงค์ตอนน้ำเค็มที่สามารถปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ได้ในช่วงความเค็มที่แตกต่างกันได้กว้างมาก อาร์ทีเมียไม่มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัว มีตัวอ่อนนุ่ม และไม่มีระบบป้องกันตัวเองจากสัตว์น้ำอื่น ๆ เลย แต่ด้วยเหตุผลนี้เองเราจึงมักพบอาร์ทีเมียตามธรรมชาติเฉพาะในแหล่งที่มีความเค็มสูงมากเท่านั้น เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูที่ไม่สามารถอาศัยในน้ำที่เค็มจัดได้ เมื่อแหล่งน้ำที่อาร์ทีเมียอาศัยอยู่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะมีการแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

                   

                                               ไข่อาร์ทีเมียในทะเล                                       อาร์ทีเมียที่เพาะเลี้ยงในนาเกลือ

          ลักษณะของอาร์ทีเมียเป็นสัตว์ที่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว มีเพียงเนื้อเยื่อบาง ๆ เท่านั้นที่หุ้มตัว ว่ายน้ำเคลื่อนที่ในลักษณะหงายท้อง ลำตัวเรียวยาวคล้ายใบไม้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว แบ่งออกได้เป็น 6 ปล้อง ปล้องแรกเป็นที่ตั้งของตาเดียวและตารวม มีก้านตา 1 คู่ ปล้องที่ 2 เป็นที่ตั้งของหนวดคู่แรก ปล้องที่ 3 เป็นที่ตั้งของหนวดคู่ที่ 2 ปล้องที่ 4 เป็นกราม ปล้องที่ 5 เป็นฟันคู่แรก ปล้องที่ 6 เป็นฟันคู่ที่ 2 ส่วนอกแบ่งออกเป็น 11 ปล้อง แต่ละปล้องประกอบด้วยระยางค์ เป็นอวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การหายใจและการกรองรวบรวมอาหาร ส่วนท้องแบ่งออกได้ 8 ปล้อง ปล้องแรกเป็นที่ตั้งของอวัยวะเพศ ปล้องที่ 2 - 7 ไม่มีระยางค์ ปล้องที่ 8 มีแพนหาง 1 คู่ โดยปกติอาร์ทีเมียเมื่อโตเต็มวัย เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย และจะมีหนวดคู่ที่ 2 ขนาดใหญ่กว่ารูปร่างคล้ายตะขอใช้เกาะจับเพศเมีย บริเวณปล้องแรกของส่วนท้องของเพศผู้จะมีอวัยวะเพศผู้อยู่ 1 คู่ ในอาร์ทีเมียเพศเมียตัวเต็มวัย หนวดคู่ที่ 2 จะมีขนาดเล็กลง และเปลี่ยนมาทำหน้าที่รับความรู้สึก บริเวณปล้องแรกของส่วนท้องจะมีอวัยวะเพศเมียทำหน้ที่เก็บตัวอ่อนหรือเก็บไข่

                   

                                                       อาร์ทีเมียเพศผู้                                        อาร์ทีเมียเพศเมีย

          การสืบพันธุ์ของอาร์ทีเมีย อาร์ทีเมียสืบพันธุ์ได้ทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อาร์ทีเมียให้ลูกทั้งแบบเป็นตัว โดยจะมีไข่ฟักเป็นตัวภายในมดลูก ไข่ไม่มีเปลือกหนาแข็งหุ้ม สังเกตุได้มดลูกจะมีสีขาว การให้ลูกแบบเป็นไข่นั้น ไข่จะมีเปลือกหนาแข็งห่อหุ้ม เรียกไข่แบบนี้ว่า "ซิสต์" (cysts) ซึ่งโดยทั่วไปมีสีน้ำตาลจึงมองเห็นมดลูกเป็นสีน้ำตาล การจะออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ และมีจำนวนมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ แต่ละรอบการสืบพันธุ์ เพศเมียแต่ละตัวจะให้ลูกออกมาเป็นตัวหรือเป็นไข่ที่เรียกว่าซิสต์เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น โดยทั่วไปอาร์ทีเมียจะมีความดกของไข่ประมาณ 50-300 ฟอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวแม่และสายพันธุ์ด้วย เมื่ออาร์ทีเมียอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการออกลูกเป็นตัว ไข่อาร์ทีเมียที่เจริญในมดลูกของตัวแม่จะฟักออกมาเป็นตัว ไข่แบบนี้มีเปลือกหุ้มบางและมีสีขาว ซึ่งคงสภาพเป็นไข่อยู่ไม่นานก็ฟักออกเป็นตัว แต่ถ้าอาร์ทีเมียอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการออกลูกเป็นตัว เช่นมีน้ำเค็มจัด อุณหภูมิของน้ำไม่ปกติ ปริมาณสารแร่ธาตุและอาหารไม่เหมาะสม เป็นต้น อาร์ทีเมียจะวางไข่ที่มีเปลือกหนาแข็ง เรียกว่าซิสต์ ถ้าเกิดซิสต์ขึ้นจะพบลอยอยู่บริเวณผิวน้ำและถูกกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดพาไปรวมกันอยู่บริเวณริมฝั่ง โดยทั่วไป ซิสต์มีขนาดอยู่ระหว่าง 200-300 ไมครอน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อม

           

                                   ไข่อาร์ทีเมียหีอซิสต์                 การล้อมไข่อาร์ทีเมียธรรมชาติ              ซิสต์ที่ลอยมาติดชายฝั่ง

          ไข่ของสัตว์น้ำทั่วไปนั้นมักจะมีเซลล์เดียว แต่ไข่ของอาร์ทีเมีย นั้นเซลล์จะเจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นตัวอ่อน ในระยะที่มีรูปร่างคล้ายถ้วยจึงหยุดการเจริญเติบโตไว้ชั่วคราว แล้วจึงสร้างเปลือกขึ้นมาหุ้มเพื่อป้องกันตัวอ่อน ในระยะดังกล่าวซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี และเมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสมแล้วตัวอ่อนในระยะนี้ก็จะเจริญเติบโตต่อไป

ภาพแสดงวงจรชีวตของอาร์ทีเมีย 

                    

                                 (1.)                  (2.)                  (3.)                  (4.)                   (5.)                 (6.)

(1.) ไข่อาร์ทีเมียหรือซิสต์ (2.) นอเพลียสหรือตัวอ่อน (3.) เปลี่ยนรูปร่างระยะอินสตาร์ต่อ ๆ ไป (4.) ตัวเต็มวัย (5.) จับคู่ผสมพันธุ์ (6.) ไข่ที่เจริญเติบโตในมดลูก ในกรณีสายพันธุ์ที่ไม่อาศัยเพศเมื่อโตเต็มวัยก็ผลิตไข่และขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ ถ้าสภาวะแวดล้อมสมบูรณ์อาร์ทีเมียก็สามารถผลิตไข่และฟักเป็นตัวในมดลูกและออกลูกมาเป็นตัวอ่อนได้

          อาร์ทีเมียมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกัน ทั้งแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ อาร์ทีเมียที่ออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่แล้วฟักออกเป็นตัว จะให้ตัวอ่อนหรือเรียกอีกอย่างว่า "นอเพลียส"(nauplius) ที่มีลักษณะเหมือนกัน นอเพลียสหรือตัวอ่อนระยะแรกนี้เรียกว่า อินสตาร์ 1 (Instar 1) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกแพร์หรือรูปไข่ มีความยาวประมาณ 400-500 ไมครอน มีสีส้มแกมน้ำตาลเนื่องจากมีไข่แดงสะสมอยู่มาก ตัวอ่อนหรือนอเพลียสจะเป็นระยะอินสตาร์ 1 ประมาณ 12 ชั่วโมง มีการลอกคราบและเป็นตัวอ่อนระยะที่ 2 เรียกว่าอินสตาร์ 2 ซึ่งจะเริ่มกินอาหาร เจริญเติบโตและลอกคราบอีกประมาณ 15 ครั้ง ตัวอ่อนจะเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมเป็นระยะอินสตาร์ต่อ ๆ ไป ใช้ระยะเวลา 7-15 วันก็จะเป็นอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย

               

                                 ซิสต์              12 ชั่วโมง        18-20 ชั่วโมง       20-22 ชั่วโมง     22-24 ชั่วโมง      24-30 ชั่วโมง

         อาหารและการกินอาหาร อาร์ทีเมียเป็นสัตว์ที่กินอาหารโดยวิธีการกรอง อาหารที่กินได้แก่ สารอินทรีย์ขนาดเล็กทุกชนิดที่มีขนาดไม่เกิน 50 ไมครอน โดยทั้งไปอาร์ทีเมียมีขนาดของปากประมาณ 20-60 ไมครอน การกินอาหารโดยการกรองจึงไม่สามารถคัดเลือกอาหารได้ อาหารอาร์ทีเมียจึงมีทั้งประเภทมีชีวิตและไม่มีชีวิต ประเภทมีชีวิตได้แก่ สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กเซลล์เดียว สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แบคทีเรีย ยีสต์ และพวกสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ๆ เป็นต้น อาหารไมชีวิตได้แก่ มูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ รำ กากถั่ว ปลาบ่น เลือดสัตว์ นม และซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยสลายและมีขนาดเล็กขนาดปากของอาร์ทีเมีย ตัวอ่อนของอาร์ทีเมียในระยะอินสตาร์ 1 จะยังไม่กินอาหาร เนื่องจากทางเดินอาหาร ปาก และรูก้นของตัวอ่อนนี้ยังปิดอยู่ และอยู่ในช่วงใช้อาหารจากไข่แดง ตัวอ่อนระยะอินสตาร์ 2 เป็นระยะที่เริ่มกินอาหารที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 1-40 ไมครอน อาร์ทีเมียสามารถปรับตัวอาศัยในแหล่งน้ำที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ในน้ำที่มีความเค็มสูงมากจนไม่มีศัตรูหรืมีศัตรูอยู่ได้น้อยมาก จึงไม่ถูกแย่งอาหาร

         

อาหารของอาร์ทีเมีย จำพวกสาหร่ายเซลล์เดียว

(เอกสารอ้างอิง คู่มือเลี้ยงแพลงค์ตอน ศาสตราจารย์ลัดดา วงศ์รัตน์)

          การเพาะฟักไข่อาร์ทีเมีย ไข่อาร์ทีเมียที่ใช้ในการเพาะฟักคือไข่ที่เป็นไข่แห้ง (dry cysts) อาร์ทีเมียจะฟักออกเป็นตัวมากน้อยเพียงใด ช้าหรือเร็ว นั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดึงน้ำออกจากไข่ หรือการตากหรืออบให้แห้งเพื่อเก็บรักษาไว้ ซึ่งอาจทำให้คุณสมบัติบางอย่างเปลี่ยนไป ส่งผลให้การเพาะฟักไข่อาร์ทีเมียไม่ได้ผลเท่าที่ควร

ไข่อาร์ทีเมียที่ผ่านขั้นตอนการตากหรืออบแล้ว

          ปัจจัยสำคัญในการเพาะฟักไข่อาร์ทีเมีย คือ ความสะอาดและคุณภาพของไข่ หากไข่อาร์ทีเมียสะอาดและมีการตากหรืออบ จนได้ความชื้นมาตรฐานแล้ว ก็จะช่วยให้การเพาะฟักไข่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำความสะอาดไข่อาร์ทีเมียที่ได้จากธรรมชาติ บางครั้งมีสิ่งเจือปนอยู่มาก และมีคุณภาพต่ำ ในทางเทคนิคแล้วสามารถแยกสิ่งเจือปนต่าง ๆ แม้กระทั่งไข่ฝ่อและเปลือกไข่ออกได้ การที่ไข่อาร์ทีเมียมีสิ่งเจือปนและมีคุณภาพไม่ดีนั้นอาจเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือความจะใจของผู้ผลิตเอง ด้วยเหตุที่ว่าไข่อาร์ทีเมียนั้นมีราคาแพง ถ้าหากทำให้ไข่สะอาดมากเท่าไร รวมถึงการตากหรืออบความชื้นได้มาตรฐาน น้ำหนักของไข่จะน้อยลงไป และเสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น กำไรก็น้อยลง ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้ควรคำนึงและเลือกใช้ไข่ที่มีความสะอาดและมีคุณภาพดีเท่านั้นเพราะจะให้ผลการเพาะฟักที่ดีและแน่นอน ความเค็มของน้ำทีใช้เพาะฟัก ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ความเค็มของน้ำที่ใช้ในการเพาะฟักทั่วไปจะอยู่ในช่วงระหว่าง 10-35 ส่วนในพัน แต่ไข่อาร์ทีเมียแต่ละสายพันธุ์จะฟักออกเป็นตัวได้ดีที่ระดับความเค็มที่ต่างกัน บางสายพันธุ์ฟักออกเป็นตัวได้ดีที่ความเค็มสูง แต่บางพันธุ์ฟักออกเป็นตัวได้ดีที่ความเค็มต่ำ ไข่อาร์ทีเมียที่มีจำหน่ายส่วนใหญ่จะมีบอกวิธีของการเพาะฟักและระดับความเค็มที่เหมาะสมไว้ที่ภาชนะบรรจุ หากว่าผู้เพาะฟักใช้ไข่ที่ไม่มีฉลาก หรือเมื่ปฏิบัติตามฉลากแล้วยังได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ต้องทำการทดลองเพาะฟักให้ทราบความเค็มที่เหมาะสมในการเพาะฟัก ทั้งนี้เพื่อให้การเพาะฟักที่มีประสิทธิภาพและได้ผลสูงสุด อีกปัจจัยคือ อุณหภูมิของน้ำ โดยทั่วไปแล้ว น้ำที่ใช้เพาะฟักไข่อาร์ทีเมียจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-34 องศาเซลเซียด น้ำที่ไช้เพาะฟักมีอุณหภูมิสูง การฟักออกเป็นตัวก็จะเร็วกว่าน้ำที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า การเป็นกรด-ด่าง (pH) ควรปรับให้เป็นด่างอ่อน ๆ คือมีค่า pH ระหว่าง 7.5-9 เติมปริมาณออกซิเจนในน้ำที่ใช้เพาะฟักด้วย โดยปกติควรให้อยู่ระหว่าง 4-6 ส่วนในล้าน (ppm) ไม่ควรต่ำจนเกินไป  

                   

                                                                 ไข่อาร์ทีเมียในรูปแบบบรรจุหลายขนาด

การเพาะฟักไข่อาร์ทีเมียเพื่ออนุบาลลูกปลา

ไข่อาร์ทีเมียบรรจุกระป๋อง

          ไข่อาร์ทีเมียหรือซิสต์ที่บรรจุขายนั้น มีด้วยกันหลายขนาด ควรคำนึงถึงสายพันธุ์และวิธีเพาะฟักในฉลากข้างภาชนะบรรจุด้วย ในที่นี้ขออธิบายถึงการเพาะฟักไข่อาร์ที่เมียที่ได้ทดลองแล้วได้ผลในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นควรทำการทดลองและปรับเปลี่ยนวิธีให้ได้ผลมากที่สุดต่อไป การเพาะฟักไข่อาร์ทีเมียเพื่ออนุบาลลูกปลานั้น การใช้ไข่อาร์ทีเมียที่บรรจุกระป๋องมาเมื่อเปิดใช้แล้วถ้าใช้ไม่หมดในครั้งหนึ่ง คุณภาพของไข่อาร์ทีเมียก็จะด้อยลงไปเรื่อย ๆ หรืออาจจะเสียไปเลยถ้าเก็บไม่ถูกวิธี ดังนั้นท่านที่จะเพาะฟักควรคำนึงถึงข้อนี้เป็นหลัก ว่าลูกปลาที่จะเพาะมานั้นมีราคาหรือจำนวนมากน้อยเพียงไร คุ้มต่อการลงทุนด้วยการเพาะฟักไข่อาร์ทีเมียหรือไม่ ก่อนอื่นเมื่อตัดสินใจแล้วก่อนเปิดภาชนะบรรจุไข่อาร์ทีเมีย ควรหาถุงซิปล๊อค (ถุงพลาสติกที่มีพลาสติกแข็งสามารถรีดได้ที่ปากถุงเพื่อปิดหรือเปิด) มาหลาย ๆ ใบ แบ่งไขอาร์ทีเมียด้วยช้อนแห้ง ใส่ถุงแล้วรีดปากถุงให้สนิท นำไปเก็บไว้ในที่แห้ง ๆ และอากาศไม่ร้อน เช่น ตู้เสื้อผ้า เมื่อต้องการใช้ให้ใช้ทีละถุงจนกว่าจะหมดรีดปากถุงให้สนิทนำไปเก็บไว้ที่เดิม ไข่ของอาร์ทีเมียเมื่อโดนอากาศคุณภาพก็จะน้อยลงไปด้วย เมื่อทำการเพาะฟักในแต่ละครั้งควรคำนึงถึงปริมาณอาร์ทีเมียที่ต้องการด้วย เมื่อเปิดถุงในแต่ละครั้งทำให้คุณภาพของไข่อาร์ทีเมียลดลง เมื่อปรากฎว่าปริมาณของอาร์ทีเมียที่ได้นั้นน้อยลงควรเพิ่มไข่อาร์ทีเมียตามไปด้วยเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณอาร์ทีเมียที่ต้องการ

            

                                   ไข่อาร์ทีเมียที่บรรจุในถุงซิปล๊อค                     ไข่อาร์ทีเมียหรือซิสต์

          การเพาะฟักไข่อาร์ทีเมียนั้นไม่ยุ่งยาก แต่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์เพื่อให้สะดวกต่อการเพาะฟักและเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละครั้ง ขั้นตอนที่ 1 ควรหาอุปกรณ์ในการเพาะฟักได้แก่ ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วขนาด 1500 ml มาหนึ่งใบ ตัดก้นขวดด้วยคัตเตอร์คม ๆ ให้ขาดออก นำเทปพันสายไฟสีดำมาพันรอบขวดให้สนิทจนเป็นสีดำเกือบทั้งขวดเหลือไว้แต่เพียงคอขวดประมาณ 1.5 นิ้ว เจาะรูขอบก้นขวดสักสามรูไว้ร้อยเชือกหรือลวดแขวนกระถางต้นไม้เพื่อแขวนขวดน้ำขณะเพาะฟัก ถ้าจะให้ดีควรเจาะฝาขวดโดยใช้สว่านไฟฟ้าขนาดดอกสว่าน เพื่อใส่ที่ปรับแรงดันลมท่ออ๊อกซิเจน (มีสีเขียวมีขายตามร้านขายอุปกรณ์ตู้ปลาทั่วไป) ต่อกับสายยางออกซิเจน นำขวดที่ทำเสร็จไปแขวนไว้ในสถานที่ที่จะทำการเพาะฟัก ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมน้ำสำหรับเพาะฟัก นำน้ำประปาที่กักไว้มา 1000 ml หรือ 1 ลิตร เติมเกลือทะเลไม่ว่าจะเป็นเกลือเม็ดหรือเกลือป่นก็ได้ อัตราส่วน เกลือ 300 กรัม (3 ขีด):น้ำ 1 ลิตร คนให้ละลายเข้ากัน นำไปเติมใส่ขวดที่เตรียมไว้ เปิดอ๊อกซิเจนเป่าลงไปในน้ำแรง ๆ  ทิ้งไว้สัก 15 นาทีให้น้ำเกลือที่ได้เข้ากันดี ขั้นตอนที่ 3 เติมไข่อาร์ทีเมียที่ได้เตรียมไว้ในอัตราส่วน 2-5 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร (ทั้งนี้ถ้าจะใช้น้อยหรือมากขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่จะใช้แต่อัตราส่วนของเกลือและน้ำต้องเป็นดังนี้) เปิดอ๊อกซิเจนทิ้งไว้ตลอดเวลา ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 24-48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศด้วย ไข่อาร์ทีเมียก็จะฟักเป็นตัวนำไปใช้เลี้ยงลูกปลาได้ อาร์ทีเมียที่เพาะฟักออกมาจะมีขนาดเล็กมาก ใช้เลี้ยงลูกปลาได้และมีขนาดเท่า ๆ กันด้วย

          ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อไข่อาร์ทีเมียที่ได้เพาะฟักนั้นเป็นตัวแล้ว เปลือกไข่และตัวอ่อนอาร์ทีเมียที่ได้จะปะปนกันในขวดน้ำที่ใช้เพาะฟัก เมื่อต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ปิดเครื่องอ๊อกซิเจนและปล่อยทิ้งไว้สักครู่ เปลือกไข่อาร์ทีเมียก็จะลอยขึ้นผิวน้ำ ส่วนตัวอ่อนมีน้ำหนักมากกว่าก็จะจมลง ในขั้นตอนนี้ให้หากระดาษแข็งที่แสงไม่สามารถผ่านได้มาปิดก้นขวดไว้ สังเกตุดูตัวอ่อนอาร์ทีเมียจะว่ายลงมาออกันที่ปากขวดที่ได้เว้นช่องให้แสงผ่าน ยิ่งถ้าใช้ไฟฉายด้วยแล้วก็ยิ่งดี ถ้าได้ติดที่ปรับแรงดันออกซิเจนไว้พร้อมสายยางก็เปิดที่ปรับแรงดันนั้นให้ตัวอ่อนไหลออกมาเอาภาชนะรองรับไว้ หรือถ้าไม่ได้ติดไว้ให้ใช่สายยางทำกาลักน้ำเอาตัวอ่อนก็ได้เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีเพาะฟักไข่อาร์ทีเมียแล้ว ให้เริ่มทำการเพาะฟักเช่นนี้ไปจนกว่าลูกปลากินอาหารชนิดอื่นได้ ข้อควรจำ อาร์ทีเมีเป็นแพลงค์ตอนสัตว์น้ำเค็ม จะอาศัยในน้ำจืดได้ไม่นานก็จะตาย ควรให้อาร์ทีเมียเป็นอาหารแต่พอสมควร กะประมาณให้ลูกปลากินแต่ละมื้อ อย่าให้ทีละมาก ๆ เมื่ออาร์ทีเมียตายและสะสมในบ่อจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่าย

การเพาะไรทะเล

การเพาะเลี้ยงไรแดง article
การเพาะเลี้ยงลูกน้ำ
การเพาะเลี้ยงหนอนแดง (ริ้นน้ำจืด)[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (18086)

ไรทะเลมีอายุกี่วันค่ะ อยากทราบมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณภัทร วันที่ตอบ 2009-02-06 12:31:57


ความคิดเห็นที่ 2 (52267)
ที่เรามีไรทะเล ( อาร์ทีเมีย)ขายราคาเป็นกันเองค่ะ เพาะเองขายเอง ใครสนใจติดต่อได้เลยค่ะ อยู่จ.สมุทรสงครามค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากมีรายได้ (jom_jel-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-04 08:54:50


ความคิดเห็นที่ 3 (102227)

ดีมากๆๆๆๆๆๆu1.....

น่าจะมีม1กกว่1นี้o=

ผู้แสดงความคิดเห็น jh วันที่ตอบ 2009-06-19 21:42:35


ความคิดเห็นที่ 4 (104089)
ก้อดี
ผู้แสดงความคิดเห็น คน วันที่ตอบ 2009-07-21 12:16:15


ความคิดเห็นที่ 5 (104468)

แล้วไรทะเลกับไรแดงแตกต่างกันป่าว หรือว่าเหมือนกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น 55555555 วันที่ตอบ 2009-08-02 22:21:51


ความคิดเห็นที่ 6 (104712)

สุดยอด...........

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 55555555555545 (Veeraska-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-11 11:13:38


ความคิดเห็นที่ 7 (105044)
<a href="http://game.siamha.com/name/shootghost/" target="_blank">เกมส์ยิงผีดิบ</a>
ผู้แสดงความคิดเห็น 5555 วันที่ตอบ 2009-08-27 22:01:46


ความคิดเห็นที่ 8 (105814)

ราคาเท่าไรครับ  ขายยังไง  ช่วยบอกด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น winamp06 (winamp06-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-08 13:47:28


ความคิดเห็นที่ 9 (106046)
ไร 5 บาท 5 ช้อนเล็ก 10 บาท ก็10 ช้อนเล็กครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนขายไรทะเล (ck2007-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-28 19:29:55


ความคิดเห็นที่ 10 (106383)

เกลือ 300 กรัม ต่อ น้ำ 1 ลิตร มันเท่ากับ 300 พีพีที ไม่ช่ายเหรอครับ

ตกลงใช้ความเค็มน้ำที่ 300 พีพีที จะได้ผลดีใช่หรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไร้นาม วันที่ตอบ 2009-12-06 16:17:41


ความคิดเห็นที่ 11 (106893)
บริษัทไหนมีขายค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น พิน (yywenwen-at-live-dot-cn)วันที่ตอบ 2010-01-06 14:34:02


ความคิดเห็นที่ 12 (133796)
จะหาซื้อได้ที่ไหนค่ะ โปรดช่ายตอบด่วนค่ะ ต้องการเป็นอย่างมาก กำลังหาซื้ออยู่ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ปู (poo_jar-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-11 17:19:14


ความคิดเห็นที่ 13 (134113)

ที่ไหนขายบ้าง  ราคาเท่าไร่บอกหน่อยจะสั่งซื้อ

ผู้แสดงความคิดเห็น ronaldo วันที่ตอบ 2010-02-27 13:04:46


ความคิดเห็นที่ 14 (134332)
สวัสดีครับทุกคน ผมรู้จักแหล่งที่ขายอาร์มีเมียบรรจุกระป๋องครับ เพราะบริษัทที่ผมทำงานอยู่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะ สนใจ ติดต่อได้ทาง tam_780@hotmail.com หรือ เข้าไปดูอุปกรณ์ได้ที่ www.jongruck.com ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ตั้ม วันที่ตอบ 2010-03-09 14:15:25


ความคิดเห็นที่ 15 (134915)

มีอาร์มีเมียแบ่งขายค่ะ 50 กรัม 180+50ค่าส่งทั่วประเทศค่ะ =230 บาทค่ะพอดีซื้อมาเลี้ยงม้าน้ำเลยอยากแบ่งขายค่ะ

ถ้าใครสนใจเมล์ มาได้ที่ tulip_momo@hotmail.com (ลองเพาะแล้วฝักเป็นตัวเยอะมากๆค่ะเพราะใช้อาร์ทีเมียของอเมกาค่ะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น เต็ม วันที่ตอบ 2010-03-30 18:06:52


ความคิดเห็นที่ 16 (134917)

อ่อ!ลืมบอกค่ะว่าเป็นไข่อาร์ทีเมีย

ผู้แสดงความคิดเห็น เต็ม วันที่ตอบ 2010-03-30 18:15:13


ความคิดเห็นที่ 17 (135871)

ราคาของ อาร์ทีเมีย

ราคาเท่าไรหลอครับ

อยากทราบอ่ะครับ ช่วยบอกทีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น worachet (benzandtay-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-07 03:39:26


ความคิดเห็นที่ 18 (139013)

ใครต้องกานวซื้ออาร์ทีเมีย สนใจติดต่อ 0891646336 โดยตรงได้เรยคับ ราคา โลละ 40 บาทคับ อยุ่สมุทรสงครามคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปอง (pongvigo3305-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-21 15:11:02


ความคิดเห็นที่ 19 (139923)
สะดวกส่งมาเชียงใหม่ได้มั้นครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักปลา วันที่ตอบ 2010-07-09 11:42:45


ความคิดเห็นที่ 20 (140046)
ใครมีให้ผมชื่ออาร์ทีเมีย บางอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีใครขายให้ติดต่อที่0859910015โทรมาได้เลยครับชะเพราะตอยเย็นช้าวไม่อยู่ไปเรียน
ผู้แสดงความคิดเห็น เรียงไรแดงไม่ติดอะทำไงดี วันที่ตอบ 2010-07-12 07:06:45


ความคิดเห็นที่ 21 (140047)
แบบถูกๆนะครับแล้วต้องมาส่งเองด้วยถ้าได้ก็โทรมาได้เลยมังกี่อะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เบอร์เดิม วันที่ตอบ 2010-07-12 07:09:02


ความคิดเห็นที่ 22 (141497)

มีไข่อาทีเมียขาย สำหรับลูกปลาที่เพิ่งจะออกใหม่  มีอัตราการฟัก 80 - 90 %  เพาะง่าย มีโปรตีนสูง

ใครสนใจโทรสั่งซ้อได้เลยนะครับ กระปุกละ 100 บาทครับพร้อมชุดกรอง T. 0831611808    ฟักง่ายครับ  ไม่ยุ่งยาก ผมก็ฟักให้ลูกปลาทองกินเหมือนกัน มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันอยากให้ลองใช้

ผู้แสดงความคิดเห็น auto (wanida_off-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-18 01:14:21


ความคิดเห็นที่ 23 (142006)
สนใจอ่ะคับโทรมาหน่อย 0825258398ออฟน่ะคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น สนใจมากคับ (apiwat_za_za-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-02 06:17:06


ความคิดเห็นที่ 24 (142329)
ผมมีของบ.อินเว ขายครับ..ใช้เพาะกุ้งก้ามอยู่อีสานเหลือเยอะ กว่าจะได้ใช้อีกทีก็ปลายๆปี เลยจะขายครับ ขนาด 450 กรัม ซื้อมา 850 จะขาย 700 บ. hatch 80 % ครับ... nafco_shr@hotmail.com tel.089-7031250
ผู้แสดงความคิดเห็น เอ้ (ืnafco_shr-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-08 16:41:14


ความคิดเห็นที่ 25 (143204)

ผมจำหน่าย อาร์ทีเมีย แระ อาร์ทีเมียแช่แข็ง คับ ราคาถูก สนใจ ติดต่อได้เรยคับ โทร 082-5728802 จำหน่ายจำนวนมากนะคับ ราคาจาก หน้าบ่อเรยคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Pong พระราม 2 (pongvigo3305-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 19:36:35


ความคิดเห็นที่ 26 (144035)

อยากได้ไข่อาร์ทีเมียและวิธีเพาะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากได้ไข่อาร์ทีเมียและวิธีเพาะ วันที่ตอบ 2010-10-06 20:29:26


ความคิดเห็นที่ 27 (144037)
อยากรู้ว่าไรแดงต้องเพาะในน้ำจืดหรือน้ำเค็ม  ช่วยบอกที  จากเด็กปราจีน ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อยากรู้ว่าไรแดงต้องเพาะในน้ำจืดหรือน้ำเค็ม ช่วยบอ (poopy-1-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-06 20:43:22


ความคิดเห็นที่ 28 (144056)
ไรแดงเป็นไรน้ำจืดค่ะ...
ผู้แสดงความคิดเห็น น้องปลา (nongpla-at-khonrakpla-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-07 09:43:38


ความคิดเห็นที่ 29 (145154)

ลองอาร์ทีเมียลอกเปลือกซิครับ  ไม่ต้องเป่าไม่ต้องเลี้ยงให้เสียเวลา เดี๋ยวนี้เค้ามีลอกเปลือกสำเร็จแล้วน่ะ สนใจก็โทรมาสอบถามได้น่ะ หรือค้นหาข้อมูลตามเวปก็ได้ครับ  0866865828

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr.จึ๊ก วันที่ตอบ 2010-11-09 16:44:31


ความคิดเห็นที่ 30 (148351)
เพาะมาสามวันแล้วว    ไม่เป็นตัว สักที
ผู้แสดงความคิดเห็น อามส์ วันที่ตอบ 2011-02-28 12:44:30


ความคิดเห็นที่ 31 (148850)
สงสัยจังว่าทำไมต้องทำในขวดเล็กๆด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น แมน วันที่ตอบ 2011-03-31 14:48:57


ความคิดเห็นที่ 32 (148914)
ต้องการซื่อไรราคาถูกคุณภาพดี80%ขึ้นไปใครมีขายติดต่อได้ที่gunpaza@hotmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น สรสวรรค์ฟาร์ม (gunpaza-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-10 14:50:11


ความคิดเห็นที่ 33 (148915)
ต้องการซื่อไรราคาถูกคุณภาพดี80%ขึ้นไปใครมีขายติดต่อได้ที่gunpaza@hotmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น สรสวรรค์ฟาร์ม (gunpaza-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-10 14:53:43


ความคิดเห็นที่ 34 (149237)
ผมสนใจทำธุรกิจเพาะอาร์ทีเมีย จะกลับไปทำทางภาคใต้ครับ มีฟาร์มใดไปดูงานได้บ้างครับ อยากได่ความรู้มากๆครับ ขอบคุณครับ  santi.la@hotmail.com 0833888756 ป่านครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ป่าน ( santi-dot-la-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-25 16:09:02


ความคิดเห็นที่ 35 (149238)
ผมสนใจทำธุรกิจเพาะอาร์ทีเมีย จะกลับไปทำทางภาคใต้ครับ มีฟาร์มใดไปดูงานได้บ้างครับ อยากได่ความรู้มากๆครับ ขอบคุณครับ  santi.la@hotmail.com 0833888756 ป่านครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ป่าน ( santi-dot-la-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-25 16:09:04


ความคิดเห็นที่ 36 (149562)
ผมตั้งการเพาะไรทะเลคับ มีฟาร์มไหนพอให้ผมศึกษามั่งไหมครับทุกวันนี้ผมเลี้ยงปลาเยอะเลยต้องซื้อเยอะไม่ไหวนะครับใครพอสอนได้รึว่านัดไปดูการเลี้ยงรึให้ผมศึกษาบอกด้วยนะครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ  ผมไก่ครับเบอรโทร0866053175ติดต่อได้ตลอดเวลาคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ไก่ครับ (kai-175-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-19 01:22:46


ความคิดเห็นที่ 37 (149840)

ถ้าราคาไข่อาร์ทีเมียมันแพงนัก สนใจไข่อาร์ทีเมียลอกเปลือกซิครับราคาถูกกว่า กระป๋อง450กรัม 500บาท ถ้าสั่งเยอะไม่ถึงครับ

สามรถใช้ได้กับลูกปลาขนาดเล็กแม้กระทั่งลูกปลากัด ปลาทอง เหมาะกับปลากินอาหารผิวน้ำ ใช้ได้ 100% ไม่ต้องเป่า เข้ามาดูรูปร่างหน้าตาได้ที่  http://www.bettanetwork.com/forum/viewthread.php?tid=41885&extra=page%3D1  สนใจโทร 0866865828 ผมจึ๊กรับประกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr. จึ๊ก (kanit_bbf-at-windowlive-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-27 22:47:30


ความคิดเห็นที่ 38 (150699)
มีอาร์ทีเมียจำหน่ายค่ะ ราคาโทรมาคุยกันได้ ไม่จำกัดจำนวน พอดีมีญาติที่เพาะเลี้ยงติดชายทะเลค่ะ สามารถส่งได้ในกรุงเทพและปริมณฑลราคาคุยกันก่อนได้ค่ะ เนื่องจากมาจากแหล่งผลิตโดยตรง (ตามจำนวนซื้อและระยะทางขนส่ง) สนใจติดต่อที่เบอร์ 090-6564566 ชื่อ โอ๋ ค่ะ หรือ Mail มาสอบถามก็ได้ที่ nongoh19@hotmail.com ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Ohiyo (nongoh19-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-15 19:06:48


ความคิดเห็นที่ 39 (150987)
มีอาร์ทีเมียจำหน่ายค่ะ พอดีมีญาติที่เพาะเลี้ยงติดชายทะเลค่ะ สามารถส่งได้ในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง แถบพระราม2 ราคากิโลละ 80 บาท(สำหรับสั่งตั้งแต่ 3 กิโลขึ้นไปถ้าอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ถ้าซื้อ 1 กิโล ราคา 100 บาท) ถ้าอยู่นอกพื้นที่ดังกล่าว แต่ว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียง ราคาโทรมาคุยกันก่อนได้ค่ะ มีจำหน่ายตลอด  เนื่องจากมาจากแหล่งผลิตโดยตรง (ตามจำนวนซื้อและระยะทางขนส่ง) สนใจติดต่อที่เบอร์ 090-6564566 ชื่อ โอ๋ ค่ะ หรือ Mail มาสอบถามก็ได้ที่ nongoh19@hotmail.com ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น โอ๋ วันที่ตอบ 2012-02-07 06:55:28


ความคิดเห็นที่ 40 (151502)
ที่ตลาดปลาบ้านโป่งมีขายครับราคาถุงล่ะ10บาทคุ้มมากๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กประจวบ วันที่ตอบ 2012-05-17 21:55:25


ความคิดเห็นที่ 41 (151612)

มีใข่อาทีเมียขาย นำเข้าจากต่างประเทศ สนใจสอบถามได้  nusarau_pk@yahoo.com

Tel087-4187641พิธาน

ผู้แสดงความคิดเห็น pol วันที่ตอบ 2012-06-01 12:57:38


ความคิดเห็นที่ 42 (153112)
มีอาร์ทีเมียขายค่ะฟาร์มเราอยู่จังหวัดเพชรบุรีค่ะใกล้คลังน้ำมันบางแก้วแถวอำเภอบ้านแหลมค่ะชื่อเอนกฟาร์มราคาย่อมเยาว์ค่ะกิโลละ45บาทค่ะฟาร์มสะดวกสัญจรง่ายติดถนนที่เชื่อมต่อไปถนนพระรามสองค่ะหรือง่ายๆติดกับโครงการฟาร์มตังอย่างพระราชดำริบางแก้วค่ะราคาสามารถตกลงกันได้ค่ะถ้าต้องการจัดส่งสามารถแจ้งได้ค่ะขึ้นอยู่กับระยะทางต้องการติดต่อเราค่ะ082-2960429ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Suchado1 วันที่ตอบ 2013-06-15 16:41:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletรวมลิ้งค์คนรักปลา
dot
รายงานตัว-สมัครรับข่าวสาร

dotกระทู้เด่นคนรักปลา
อาหารปลาหมอสี xo Humpy Head กีวันจึงจะเห็นผลครับ(ให้ต่อเนี่อง)
ช่วยตอบทีนะคะ นึกว่าเอาบุญ..
อยากได้ปลากัดยักษ์สวยๆ
ขอคำแนะนำทำบ่อปลาครับ
วิธีทำไห้ปลากัดเก่ง..........
ถ้าเพาะไรแดงเองเลี้ยงปลากัดจีนตัวละ2.60บาทจะคุมไหมค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะ
การเลี้ยงลูกปลากัด
อาหารเสริมสำหรับปลาของคุณ
อาหารเม็ดสำหรับปลากัด
หนอนแดง
ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
อยากเลี้ยง ปลา กระทิงไฟ ?
ถามเรื่อง ดินจอมปลวกครับ
ปลากัดแฟนซี
ปลาทองหงายท้อง.แว้วครับช่วยผมด้วย
ลักษณะปลากัดเพชรบุรี
ปลากัดสีดำ
ทำไมปลาเสือพ่นน้ำผมถึง ล่อแล่แล้ว
การหยกปลากัดหม้อคืออะไร
ปลากัดซึม
อาหารปลากัด
ขอวิธีเลี้ยงปลาทองค่ะ
ปลาไม่ยอมทำหวอด
ใครเลี้ยงปลาบอลลูนบ้าง
สมาคมปลากัด
อยากทราบวิธีการเลี้ยงปลานกแก้วเลิฟ
โรคท้องบวมของปลาหมอสี
ปลากัดนักสู้....บังต้อมตำนานทุ่งครุ
ฮวงจุ้ยดีดี
การเลือกซื้อปลากัด
มีปัญหาการเลี้ยงปลาครับ
ขอความรู้เรื่องสีปลากัดครับ
อยากได้ปลากัดยักษ์สวยๆ
ปลาหมอสีป่วย ช่วยด้วยค่ะ
ปลากัดตัวเมีย
โรคปลากัด
ปรึกษาเรื่องปลาหางนกยูงงับ^^
วิธีการดูและแยกแยะปลากัดสายพันธ์ต่างๆ
ปลาทองกับฮวงจุ้ย
การเทียบปลากัดก่อนเพาะนั้นสำคัญมากหรือ
ขยายเครื่องปลากัดอย่างไร
ปัญหาปลาตายเพราะ ให้อาหารมากเกินไป
ปลาหมอสีป่วย
อยากรู้จักปลากัดมากๆ เคยเลี้ยงแล้วแต่ตายหมด ต้องทำอย่างไรค่ะ ปลาถึงจะอยู่กับเรานานๆ
ปลาทองอายุเท่าไหร่ออกลูกได้อะ...
ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
ทำไมปลากัดมันไม่ผสมพันธุ์กัน
หนอนแดง
อาหารเม็ดสำหรับปลากัด
เลี้ยงปลาทองในอ่างพลาสติก


Copyright © 2010 All Rights Reserved. Khonrakpla.com Tel: 08-1300-3319 Email: louis_betta@khonrakpla.com