ReadyPlanet.com
dot dot
การอนุบาลลูกปลากัด article

การอนุบาลลูกปลากัด

 

     เมื่อการผสมพันธุ์เสร็จสิ้นลง แม่ปลาได้ไห้ไข่จำนวนมาก ให้จับแม่ปลาออกจากบ่อเพาะเลี้ยง ควรจะกระทำอย่าให้กระทบกระเทือนกับไข่ที่อยู่ในหวอด ปล่อยให้พ่อปลาคอยดูแลไข่ต่อไป ไข่ที่ได้รับการผสมกับน้ำเชื้อแล้ว ภายใน 36 - 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ ก็จะเริ่มฟักเป็นตัว ในระยะนี้เรียกว่า "หมัดหมา" จะเกาะกันแน่นอยู่ภายในหวอด โดยมีพ่อปลาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ลูกปลากัดเมื่อเป็นตัวใหม่ ๆ ยังไม่สามารถว่ายน้ำได้ต้องอาศัยแขวนลอยอยู่ในหวอด เมื่อร่วงหล่นลงมา พ่อปลาจะตามลงไปอมมาพ่นไว้ในหวอด ลูกปลาในช่วงนี้ยังไม่ต้องการอาหารเพราะมีถุงไข่แดง (Yolk Sac) ติดตัวมาด้วย ดังนั้นในช่วงระยะ 2 - 3 วันแรกยังไม่จำเป็นที่จะให้อาหาร ลูกปลาในครอกหนึ่ง ๆ นั้นการเจริญเติบโตจะไม่เท่ากัน "ปลาหัวไข่" หมายถึงไข่ปลาที่ถูกรัดในทีแรก ๆ เมื่อเป็นตัวจะมีขนาดใหญ่กว่าและเจริญเติบโตได้เร็วกว่าลูกปลาที่ถูกรัดในตอนหลัง จึงควรคำนึงถึงข้อนี้ด้วยว่าลูกปลาต้องการอาหารเมื่อไร

         

                                                                 พ่อปลาที่ปล่อยเฝ้าไข่ไว้                                              หัวไข่ที่มีขนาดใหญ่

จากการวิจัย โดยอาจารย์วันเพ็ญ มีนกาญจน์ และคณะ ถึงการเจริญเติบโตของลูกปลากัดตั้งแต่อายุได้ 1 ถึง 30 วัน พบว่า ลูกปลากัดอายุ 1 วัน ตัวอ่อนจะแขวนลอยตัวอยู่ในหวอด ส่วนหัวคล้ายลูกน้ำ บริเวณท้องจะมีถุงสะสมอาหารมองเห็นเป็นถุงกลมพบมีรงควัตถุสีดำบริเวณหัวและถุงสะสมอาหาร ลำตัวมีลักษณะสีขาวขุ่น มีเยื่อครีบเกิดขึ้นรอบ ๆ ลำตัวจะเจริญต่อไปเป็นครีบ ครีบก้น และครีบหาง สังเกตุเห็นครีบอกได้เด่นชัด เริ่มสังเกตุเห็นปากและรูก้น ตามีสีดำและเด่นชัด ลูกปลาอายุ 2 วัน ตัวอ่อนยังแขวนลอยติดกับหวอด ถุงสะสมอาหารของตัวอ่อนจะเริ่มยุบลงเล็กน้อย ปากเริ่มเปิด รูก้นยื่นจากลำตัวเห็นชัด เริ่มสังเกตุเห็นรอยแยกระหว่างกระพุ้งแก้มกับลำตัว กระดูกสันหลังเจริญดีขึ้นซึ่งเป็นแกนของลำตัว ลักษณะเป็นข้อ ๆ และก้านยื่นตามแนวเหมือนหนามเกิดขึ้นในแต่ละข้อ ลูกปลาอายุ 3 วัน ตัวอ่อนจะมีถุงอาหารยุบลงเหลือเพียงเล็กน้อย ปากเริ่มเปิด พร้อมที่จะกินอาหาร เยื่อครีบยังไม่แยกออกเป็นครีบหาง ครีบก้น ครีบหลัง และเริ่มสังเกตุเห็นระบบทางเดินอาหาร ลูกปลาอายุ 4 วัน ตัวอ่อนลูกปลาเริ่มว่ายน้ำสลับกับลอยตัวอยู่นิ่ง ๆ เป็นเวลานาน ถุงอาหารยุบหมด เห็นระบบทางเดินอาหารเด่นชัดขึ้น และมีกระเพาะลมเกิดขึ้นเหนือทางเดินอาหาร เยื่อครีบเริ่มคอดเว้าแบ่งส่วนของครีบหาง ครีบก้น และครีบหลัง ลูกปลาอายุ 5 วัน ตัวอ่อนลูกปลาจะเริ่มแข็งแรงขึ้น บริเวณท้องมีสีเข้มทึบไม่สามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้ ส่วนของเยื่อครีบจะเกิดป็นครีบ และครีบหางเริ่มกลมมน ลูกปลาอายุได้ 6 - 9 วัน ตัวอ่อนของลูกปลาจะมีส่วนท้องหนาเพิ่มขึ้น กระดูกบริเวณส่วนหางจะโค้งงอขึ้น เริ่มสังเกตุเห็นก้านครีบของครีบหาง แต่ก้านครีบยังไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ ลักษณะของกระดูกสันหลังเห็นข้อและหนามที่ยื่นออกมาตามข้อเด่นชัดขึ้นเรื่อย ๆ ลูกปลาอายุ 10 วัน ลูกปลาจะเริ่มหากินเหมือนกับตัวเต็มวัย เยื่อครีบแบ่งออกเป็นครีบหลัง ครีบหางมีก้านครีบ 8 ก้าน แต่ไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ และเห็นครีบก้นอย่างชัดเจน ลูกปลาอายุ 15 วัน ลูกปลาจะเริ่มมีลำตัวทึบแสง ไม่สามารถมองเห็นอวัยวะภายใน เห็นกระเพาะลมเด่นชัด ครีบหางเปลี่ยนเป็นรูปกลมมน มีก้านครีบ 10 ก้าน ยังไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ ลูกปลาอายุ 30 วัน ลูกปลาจะมีลำตัวหนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนทึบแสงไม่สามารถมองเห็นอวัยวะภายใน มีรงควัตถุกระจายบริเวณลำตัวและหัวมีแถบสีดำ 2 แถบขนานกันอยู่กลางลำตัวจากหัวไปถึงโคนหาง ครีบก้นมีก้านครีบ 27 ก้าน ครีบหลัง มีก้านครีบ 11 ก้าน มีลักษณะเหมือนกับตัวเต็มวัย

"ลูกหมัดหมา"ที่อาศัยแขวนลอยในหวอด

การอนุบาลลูกปลา หลังจากที่ถุงอาหารเริ่มยุบลง และลูกปลาเริ่มว่ายน้ำได้แข็งแรง ให้สังเกตุเมื่อเวลามีสิ่งแปลกปลอมผ่านบริเวณบ่อเพาะเลี้ยง ลูกปลาจะว่ายน้ำพุ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็ว ลูกปลาเริ่มต้องการอาหารในการเจริญเติบโต อาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลา ได้แก่ โรติเฟอร์ ลูกไรแดง ลูกอาร์ทีเมีย เมี่อลูกปลาเริ่มโตขึ้นก็เปลี่ยนเป็น ไรแดง อาร์ทีเมีย ตัวเต็มวัย หรือลูกน้ำต่อไป

โรติเฟอร์ เป็นอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาในวัยอ่อนได้ดี มีขนาดเล็กมาก และมีคุณค่าทางอาหารสูง และเคลื่อนไหวได้ช้า มีหลายสายพันธุ์ทั้งอาศัยในน้ำจืดและน้ำเค็ม (ติดตาม การเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์ ได้ใน คนรักปลา.คอม)  ไรแดง เป็นอาหารธรรมชาติที่ดีอีกชนิดหนึ่งในการอนุบาลลูกปลากัด  มีคุณค่าทางอาหารสูง และหาได้ง่าย การเพาะเลี้ยงไรแดง อาร์ทีเมีย ไรน้ำสีน้ำตาลหรือไรน้ำเค็ม เป็นแพลงค์ตอนสัตว์น้ำเค็ม มีคุณค่าทางอารหารสูง มีราคาไม่แพง แต่มีข้อเสียที่ไม่สามารถอาศัยอยูในน้ำจืดได้นาน การเพาะเลี้ยงไรน้ำเค็มอาร์ทีเมีย 

         

                                                 โรติเฟอร์                                                ตัวอ่อนไรแดง                                        ตัวอ่อนอาร์ทีเมีย

การหาอาหารใช้เลี้ยงลูกปลา นั้นบางครั้งจะต้องหาอาหารที่ลูกปลาสามารถกินได้ ไม่ใหญ่จนเกินไป มีวิธีบางอย่างที่สามารถช่วยให้ลูกปลานั้นมีอัตราการรอดสูง ต้องคำนึงถึง ขนาดที่พอดีกับปาก ปริมาณที่ให้ และจำนวนลูกปลาที่มีอยู่ ความสะอาดของอาหารที่ให้ด้วย การใช้ไรแดง เป็นอาหารลูกปลา วิธีง่าย ๆ เมื่อซื้อมาหรือไปหามาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้ทำความสะอาดด้วยการเทไรแดงที่ได้มาใส่กะละมังที่มีน้ำสะอาดใส่อยู่ รอสักพักเพื่อให้ไรที่มีชีวิตลอยขึ้นผิวน้ำเป็นแพ ใช้กระชอนตาถี่ ๆ ช้อนไรแดงนั้นใส่ในกะละมังที่มีน้ำสะอาดอีกใบหนึ่ง จนกว่าจะหมด เมื่อได้ไรแดงที่อยู่ในน้ำสะอาดให้หาขันพลาสติกที่ใส่น้ำสะอาดไว้อีกหนึ่งใบ ช้อนไรแดงที่ลอยบนผิวน้ำในกะละมังด้วยกระชอนตาถี่ ๆ แล้วนำกระชอนนั้นไปแช่ไว้ในขัน โดยให้ปากของกระชอนพาดอยู่ที่ขอบของขันพลาสติก ทิ้งไว้เฉย ๆ ตัวอ่อนของไรแดงที่มีขนาดเล็กจะหลุดออกมาจากกระชอนอยู่ในขันพลาติกจำนวนมาก ใช้อนุบาลลูกปลาได้ดี การที่จะได้ตัวอ่อนของไรแดงจำนวนมาก ให้นำไรแดงที่ได้มาใส่กะละมังทิ้งไว้ข้ามคืน โดยเปิดเครื่องปั้มอากาศไว้ แล้วใช้แป้งหมี่ที่มีขายตามร้านชำทั่วไปมาใส่แก้วแช่น้ำไว้ตีให้เข้ากัน ทิ้งไว้สัก 10 นาที ตีให้เข้ากันอีกครั้ง ( ถ้าทิ้งข้ามคืนไว้ยิ่งดีมาก) ใช้ช้อนแกงตักน้ำแป้งที่ได้ใส่ลงไปในกะละมังไรแดง 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ๆ ละ 3 - 4 ช้อนแกง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนไรแดงที่ได้มา เวลาผ่านไปไรแดงที่มีความสมบูรณ์จะให้ตัวอ่อนจำนวนมาก ให้ใช้วิธีเดิมในการกรองตัวอ่อน นำไปเลี้ยงลูกปลาได้ เช่นเดียวกันสำหรับไรทะเล หรืออาร์ทีเมีย จากบทความในการเพาะไรน้ำเค็ม ให้ตีน้ำเกลือ โดยใช้อัตราส่วน เกลือ 300 กรัม (3 ขีด): น้ำ 1 ลิตร นำไรทะเลที่ซื้อมาใส่ลงไปทิ้งไว้ข้ามคืน โดยใช้วิธีเดียวกับไรแดง เราจะได้ตัวอ่อนของอาร์ทีเมียจำนวนมาก แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า ที่ได้เพาะฟักจากไข่อาร์ทีเมียเล็กน้อย วิธีที่ได้กล่าวมานี้ได้ผ่านการทดลองและใช้งานจริงมาแล้วได้ผลดี ข้อเสียที่มีคือ ไรแดงและไรทะเลที่ใช้วิธีนี้ได้ไม่เกิน 2 วัน จำนวนตัวอ่อนจะลดน้อยลง ควรนำไรแดงและไรทะเล ไปให้ปลากัดที่มีขนาดใหญ่กินต่อไป และเริ่มทำอีกจนกว่าลูกปลาสามารถกินตัวเต็มวัยได้

                

                                 การเปรียบเทียบระหว่างลูกปลากับตัวอ่อนอาร์ทีเมีย            การเปรียบเทียบระหว่างลูกปลากับโรติเฟอร์

หมายเหตุ พ่อปลาที่เลี้ยงลูกอยู่ในระยะแรก การให้อาหารควรจะเป็นไรแดง จะเหมาะสมที่สุด ไรแดงที่สมบูรณ์จะให้ตัวอ่อนจำนวนมาก ขณะที่พ่อปลากินไม่หมด ไรแดงจะให้ตัวอ่อนซึ่งพ่อปลาไม่สามารถมองเห็นได้ ปลาหัวไข่ที่ต้องการอาหารก่อนจะได้ใช้อาหารส่วนนี้ในการเจริญเติบโต การทำเช่นนี้เรียกว่า "การลอยไร" 

        

                                                   ลูกปลาที่กินอาหารจนอิ่ม                                  ลูกปลาจะหาอาหารกินตลอดเวลา    

การใช้อาหารทดแทนเพื่ออนุบาลลูกปลา ระยะเริ่มแรกลูกปลาต้องการอาหารโปรตีนจำนวนมาก การใช้อาหารทดแทนในช่วงแรกด้วยการใช้ไข่แดงต้มสุก ไม่ว่าจะเป็น ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ก็ตาม มีวิธีง่าย ๆ ที่สามารถใช้ทดแทนอาหารมีชีวิตที่มีขนาดเล็กได้ คือ ต้มไข่ให้สุกในน้ำเดือดนาน ๆ จนแข็ง นำเฉพาะไข่แดงที่ได้มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มาขยี้ผ่านกระชอนตาถี่ในชามที่ใส่น้ำไว้เล็กน้อย เมื่อได้ไข่แดงที่ละเอียดดีแล้วให้เทใส่ ฟ๊อกกี้ (ที่ฉีดพ่นน้ำสำหรับรีดผ้า) เติมน้ำลงไปอีก นำไปฉีดพ่นใส่แก้วน้ำที่ใส่น้ำไว้เต็มแก้ว สังเกตุดูละออองของไข่แดงในแก้วน้ำว่ามีความหนาแน่นมากน้อยเพียงใด ถ้ามีความหนาแน่นมากให้เติมน้ำลงไปอีก จนสังเกตุได้ว่าละอองไข่แดงแยกกระจายดีไม่เกาะกันเป็นกลุ่มหนาแน่น ความหนาแน่นของละอองไข่ถ้ามากและลูกปลากินไม่หมดจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ (การทดสอบเพื่อให้ทราบความหนาแน่นของละอองไข่จึงจำเป็นมาก ละอองไข่ที่ไม่หนาแน่นจะค่อย ๆ จมลงสู่ก้นบ่อเพาะอย่างช้า ๆ พอดีกับที่ลูกปลากินได้ทัน และไม่มากจนเกินไป ป้องกันน้ำเสียได้ดี) นำไปฉีดพ่นในบ่อเพาะเลี้ยงปลากัด เพื่อใช้แทนอาหารมีชีวิตได้ดีในช่วงแรกของการอนุบาลลูกปลา

         

                                                      ลูกน้ำที่ควรระวัง                                   ตัวอ่อนแมลงปอ

ข้อควรคำนึงในการอนุบาลลูกปลา การใช้อาหารเพื่ออนูบาลลูกปลาควรให้แต่พอเพียงในครั้งหนึ่ง ๆ เท่านั้น ถ้าเป็นไรน้ำจืดก็จะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก ถ้าเป็นไรทะเล ที่อาศัยในน้ำทะเลซึ่งไม่สามารถอาศัยในน้ำจืดได้นาน จึงควรระวังให้ดี ในกรณีที่นำพ่อปลาออกเร็ว ต้องคอยระวังลูกน้ำชนิดหนึ่ง ที่ดูดเอาน้ำเลี้ยงของลูกน้ำอีกชนิดหนึ่งเป็นอาหาร ผมไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์ใหน ลูกน้ำนั้นสามารถจับลูกปลามาดูดน้ำเลี้ยงภายในตัว ครั้งหนึ่ง ๆ จะมีลูกน้ำชนิดนั้นจำนวนมากในบ่อเพาะ ต้องตักออกจากบ่อเพาะเลี้ยงทันที การเอาพืชน้ำมาเพาะปลาก็ควรจะทำความสะอาดให้ดี อาจมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงปราถนาปะปนมา โดยเฉพาะตัวอ่อนของแมลงปอ เพียงชั่วคืนลูกปลาจะหายไปหมด การอนุบาลไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องมีความพิถีพิถันสักเล็กน้อย ถ้าได้ทำการเพาะเลี้ยงบ่อยเข้าจะทำได้อย่างไม่ติดขัด ขอให้ท่านที่เริ่มเพาะปลากัดประสบความสำเร็จกันทุกท่านครับ     

   

 




น้ำใสปลาสวย

การเลี้ยงปลาหางนกยูง



[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (143521)
ดีมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กแนว วันที่ตอบ 2010-09-26 11:41:10


ความคิดเห็นที่ 2 (143601)
ก็เพาะได้2ครอกเเล้ว   ให้ข้อมูลดีมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น Bas (Chaiwat-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-27 16:58:48


ความคิดเห็นที่ 3 (143668)

ดีมากครับ สูดยอด  

 

ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกปลากัดสุขภาพดี

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กลำพูน (Frank_sf-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-28 22:46:34


ความคิดเห็นที่ 4 (143713)

ผมหัดเพาะใหม่คับ

คอกแรกตายเรียบเห็นว่าน้ำมันน้อยอ่ะเลยเติมน้ำเข้าไปไม่เหลือเลย

ตอนนี้กำลังทำคอกที่2อยู่ที่บ้านผมไรแดงหายากมากมีอะไรที่หาง่ายๆแทนได้มัยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลาวอินเตอร์ วันที่ตอบ 2010-09-29 17:48:34


ความคิดเห็นที่ 5 (143752)
ผ่าน
ผู้แสดงความคิดเห็น emo วันที่ตอบ 2010-09-30 08:52:46


ความคิดเห็นที่ 6 (143887)
ชอบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 555+ อิอิ
ผู้แสดงความคิดเห็น kuy gta วันที่ตอบ 2010-10-04 07:54:10


ความคิดเห็นที่ 7 (143921)

ควรเอาพ่อปลาออกเมื่อไหร่

ผู้แสดงความคิดเห็น บิ๊ก วันที่ตอบ 2010-10-04 20:14:49


ความคิดเห็นที่ 8 (144011)

ดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น fuck (dsr_7878-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-06 09:52:30


ความคิดเห็นที่ 9 (144162)

สวัสดีครับพี่ๆคนรักปลา ผมก็สนใจปลากัดมาหลายปีแล้ว และตอนนี้ก็กำลังพยายามเพาะ เองอยู่

ข้อมูลของพี่ดีมากๆเลยครับช่วยผมได้เยอะๆๆเลยว่าแต่ เอ...หลังจากที่ลูกปลาว่ายน้ำได้แล้วอีก

กี่วันละครับพี่ถึงจะเอาพ่อออก และถ้าไม่เอาออกมันจะกินลูกหรือครับพี่ แล้วทำไมบางทีเลี้ยงเป็นเดือน

ลูกปลามันก็ไม่ยอมโตละครับตัวเท่าเดิมเลยอ่า...เคยแต่เอามาเลี้ยงตอนโตหมักจนดุและเอาไปกัดกะเขา

แต่พอจะลองเพาะเองมันก็ลำบากแหะอิอิคือแบบว่าอยากได้ปลาเป็นของตัวเอง 100 %อะคับ

อิอิ..

ผู้แสดงความคิดเห็น ป๊อบปี้ (nomoll_gungun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-08 20:54:33


ความคิดเห็นที่ 10 (144171)
ตามบ่อเพาะทั่วไปไม่เอาพ่อออกเลยครับทิ้งไว้โตไปพร้อมกัน ปลากัดพ่อไม่กินลูกครับจะเลี้ยงลูกไปจนโตเลย ที่จำเป็นต้องเอาออกคือปลาตัวเมียเพราะจะถูกปลาตัวผู้ทำร้าย และอาจถึงตาย ...ส่วนที่เลี้ยงต้องให้อาหารอย่างสมบูรณ์นะครับ ที่เขาเลี้ยงกันให้ไรแดงจนปลาท้องเป่งกันทุกตัวเวลาหิวก็กินตลอดเวลา เดือนเดียวก็โตเป็นหนุ่มแล้ว ลองดูครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น หลุยส์ (louis_betta-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-09 10:09:22


ความคิดเห็นที่ 11 (144457)
เป็นการอนุบาลปลากัดที่ดีมากเพราะครูให้ทำงานกลุ่มในการเพาะัพันธ์ุปลากัดจึงไม่ค่อยรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่เลยเปิดดูจึงทำให้รู้เรื่องได้tangyou
ผู้แสดงความคิดเห็น เทพ (boong9-at-hotmmaeil-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-17 17:30:24


ความคิดเห็นที่ 12 (144863)
ดีมากคับ ความรู้สุดยอด
ผู้แสดงความคิดเห็น โอม ค่ายนักรบพันธุ์สะตอ (azazaz326-at-live-dot-cm)วันที่ตอบ 2010-10-31 08:34:36


ความคิดเห็นที่ 13 (144934)

ผมสงสักจังว่าทำไมลูกปลาของผมมันชอบตายตอนอายุครบ 1 อาทิษ์ครับช่วยตอบทีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟลีม์ (film-666-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-03 23:30:12


ความคิดเห็นที่ 14 (145155)
มันเป็นช่วงที่ลูกปลาต้องได้รับการดูแลครับเป็นจุดอันตรายก็ว่าได้  อาหารถึงไม่ถึง  น้ำดีไม่ดี  ถ้าเสียปัจจัยตัวใพตัวหนึ่งก็ร่วงอาทิตย์แรกนี่แหละครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr.จึ๊ก วันที่ตอบ 2010-11-09 16:48:21


ความคิดเห็นที่ 15 (145502)

สุดยอด   มาก

ผู้แสดงความคิดเห็น top วันที่ตอบ 2010-11-20 10:20:59


ความคิดเห็นที่ 16 (145644)
ของผมออกมาตายเกือบยกคอก เหลือเเค่สิบกว่าตัวเอง อายุ2เดือนกว่า มันเป็นโรคอะไรไม่รู้ มีขุยสีขาวๆคล้ายขึ้นราข้างลำตัว
ผู้แสดงความคิดเห็น คนไร้ฝีมือ (gozxilla-555-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-11-24 13:11:41


ความคิดเห็นที่ 17 (145690)
สงสัยว่า ถ้าน้ำไม่ดี  แล้วทำไมมันไม่ตายตอนแรกเกิดล่ะครับ ทำไมบ่อยครั้งตอนแรกเกิดถึง 4 วัน ยังลอยคอว่ายน้ำกันเต็ม พอวันที่หกที่เจ็ดร่วงผลอยๆๆเลย?
ผู้แสดงความคิดเห็น snakeeater วันที่ตอบ 2010-11-26 20:49:09


ความคิดเห็นที่ 18 (145708)

พี่ครับ ทำไมผมเพาะได้แต่ตัวเมียอะตัวผู้มี2-3ตัวเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กสุพรรณ วันที่ตอบ 2010-11-27 20:02:54


ความคิดเห็นที่ 19 (145740)
นายแน่มากยกนิ้วให้เลยข้อมูลละเอียดยิ๊บ ขอบคุณมากๆเพราะปลาป่าอีสานได้หลายคอกแล้ว ใครอยากได้โทรมาขายถูกๆ089-5268892พ่อปลาเป็นลูกช้อน100%แม่ปลาซื้อมาครับ อายุ5เดือนครับสวยๆหลายตัวครับ มาเลย์ก็มีนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ต.ต้นเอง วันที่ตอบ 2010-11-29 20:26:02


ความคิดเห็นที่ 20 (145840)
ผมเลี้ยงปลากัดไว้114ตัวเอง
ผู้แสดงความคิดเห็น ขิม วันที่ตอบ 2010-12-04 09:55:58


ความคิดเห็นที่ 21 (145883)

สุดยอดมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น คนหล่อ วันที่ตอบ 2010-12-07 10:45:18


ความคิดเห็นที่ 22 (146114)

ผมเพราะได้ลูกปลากัดลูกปลากัดว่ายนำเป็นแล้วต้องเอาตัวผู้ออกมะคับ  แล้วทำไรแดงทำอย่างไงคับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุดเท่ (bjd-at-khk-dot-vom)วันที่ตอบ 2010-12-12 15:51:36


ความคิดเห็นที่ 23 (146166)
ขอบคุณครับ จะลองทำดู
ผู้แสดงความคิดเห็น นิวเวฟ (tritan19-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-14 02:06:47


ความคิดเห็นที่ 24 (146167)
ขอบคุณครับ จะลองทำดู
ผู้แสดงความคิดเห็น นิวเวฟ (tritan19-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-14 02:07:29


ความคิดเห็นที่ 25 (147022)
วิธีน่าสนใจดีนะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ที่สนใจ (naboon1-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-10 21:09:00


ความคิดเห็นที่ 26 (147225)
ผมนึกว่าผมทำไม่ได้ ที่ไหนได้ผมทำได้เเล้วแต่ผมไม่รู้ (เวรกำ) ประมาณ 2 อาทิตย์ ผมมาดูผมเห็นมีลูกมัน4ตัวเเล้วผมคิดว่าแม่มันกิน 22/1/2554
ผู้แสดงความคิดเห็น Poom Poomboon วันที่ตอบ 2011-01-22 21:21:31


ความคิดเห็นที่ 27 (148045)
เจ๋งหะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เจ๋งวะ วันที่ตอบ 2011-02-18 20:52:24


ความคิดเห็นที่ 28 (148602)

ทำไมก็อป***ไม่ได้!!!!!!!!!เเล้วกูจะทำงานส่งครูยังไงวะ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ผู้แสดงความคิดเห็น คนสิ วันที่ตอบ 2011-03-08 16:18:11


ความคิดเห็นที่ 29 (148738)

หัดเพาะใหม่ค่ะทีแรกก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยแต่บังเอินเป็นคนใจร้อนเห็นลูกปลาไม่ฟักเป็นตัวซักทีก็เลยนึกว่าพ่อปลากินหมดก็เลยเทนำทิ้งหน้าเสียดายมากค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สโรชา ศรีทองทุม วันที่ตอบ 2011-03-14 19:42:15


ความคิดเห็นที่ 30 (148748)

สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัก วันที่ตอบ 2011-03-16 10:49:34


ความคิดเห็นที่ 31 (148847)

ถ้าแถวบ้านไม่มีไรแดงขายหรือหาไรแดงไม่ได้ เราใช้อะไรเลี้ยงแทนอ่ะครับ เมื่อตอนมันยังเล็กๆอยู่ เพราะว่ากำลังกังวลว่ามันจะไม่มีอาหารกิน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อานนท์เชียงราย วันที่ตอบ 2011-03-30 20:50:35


ความคิดเห็นที่ 32 (148854)
ปลากัดของผมออกลูกเต็มไปหมดสุดยอดเลยคับอาหารที่ผมไห้กินผมไห้ลูกไรเเดงเเละไข้เเดง
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กพระราม2 วันที่ตอบ 2011-04-01 12:01:53


ความคิดเห็นที่ 33 (148857)
พ่อปลามันไม่กินอาหารอะครับทำไงดีครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผม วันที่ตอบ 2011-04-02 00:26:08


ความคิดเห็นที่ 34 (148899)

ถ้าแถวบ้านไม่มีไรแดงขายหรือหาไรแดงไม่ได้ เราใช้อะไรเลี้ยงแทนอ่ะครับ เมื่อตอนมันยังเล็กๆอยู่ เพราะว่ากำลังกังวลว่ามันจะไม่มีอาหารกิน

http://www.bettanetwork.com/new/thread-5271-1-1.htmlตามนี้เลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขำๆปลากัด วันที่ตอบ 2011-04-08 21:23:36


ความคิดเห็นที่ 35 (148900)

พ่อปลามันไม่กินอาหารอะครับทำไงดีครับ

เป็นเรื่องธรรมดาคับพ่อปลาจะดูและลูปลาอย่างดีครับลองให้ไรแดงครับใส่ไปสัก1/2-1ช้อนชาครับถ้าพ่อปลากินไม่หมดไรแดงสามารถออกลูกให้ลูกปลากินได้อิกนะคับลองดู

ผู้แสดงความคิดเห็น ขำๆปลากัด วันที่ตอบ 2011-04-08 21:25:57


ความคิดเห็นที่ 36 (148904)

คัยอยากลองเพาะให้ได้เยอะลองตามนี้เลยครับ

 

(ข้อสำคัญ)ที่สุดตามลิ้งนี้เลยครับhttp://www.bettanetwork.com/forum/viewthread.php?tid=34160&extra=page%3D1&page=2

มันมีหลายหน้าลองดูครับมีหลายคำถามลองอ่านตามผู้โพสดูนะครับ

 

ขอให้เพาะปลากัดกันให้สนุกนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขำๆปลากัด วันที่ตอบ 2011-04-08 21:46:41


ความคิดเห็นที่ 37 (149355)

ปลากัดมันออกไข่ได้น้อย อะครับ ทำไงดี

ผู้แสดงความคิดเห็น มือใหม่หัดเพาะ วันที่ตอบ 2011-05-17 22:42:55


ความคิดเห็นที่ 38 (149524)

ทำอย่างไรลูกปลาถึงจะรอดตาย

ผู้แสดงความคิดเห็น ddteid วันที่ตอบ 2011-06-14 13:02:26


ความคิดเห็นที่ 39 (149539)
jhggh
ผู้แสดงความคิดเห็น hfghdch วันที่ตอบ 2011-06-15 14:33:52


ความคิดเห็นที่ 40 (149587)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บอกได้ดีจริง วันที่ตอบ 2011-06-23 20:22:46


ความคิดเห็นที่ 41 (149602)
ผมเพาะขายครับออกที่ละประมาณ100ถึง120จะตายประมาณ30ถึง40ตัวผมขายระยะ3ถึงห้าเดือนตัวละบาทครั้งเเต่ถ้าเอาไปเเล้วนำไปลงน้ำใหม่อาจจะไม่รอดทั้งหมดมันเลยถูก ระยะ6-11เดีอนตัวละ10บาทปลากัดหม้อมาเลเลยครับบถูงมากตัวเมียเพียง8บาทในระยะนี้สามารถนำมาผสมพันกันได้เเล้วครับส่วนถ้าปลากัดหม้อที่มีปราสบการ์ณการกัดเมื่อก่อนเเล้วชนะตัวละ150-3500บาทครับบส่วนตัวเมียที่มีปรสบการ์ณการกัดเเล้วตัวละ50-1000บาทครับบ ที่บ้านมีปลากััดทีสามารถผสมพันได้เเล้วหรือกัดกันได้เเล้วมีประมาณ1000ตัวครับ ส่วนพ่อพันปลากันหม้อตัวประมาณ550ขึ้นไปถึง6000บาทเลยที่เดียว เปงรายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่ลองทำกันได้ครับ ฟร์ามปลากัดอดิศร ผู้บริหาร วีระพล ไกลกังวล
ผู้แสดงความคิดเห็น ฟร์ามปลากัดอดิศร วันที่ตอบ 2011-06-24 22:03:19


ความคิดเห็นที่ 42 (149701)

ชุดแรก ที่ผมเพาะปลากัดคือ เมื่อปลากัดออกเป็นตัวแล้ว 5 วัน ผมก็เอาปลาตัวผู้ออก จากนั้นอีก 1สัปดาห์ ลูกปลากัดก็ตายหมดเลย ผมใช้อาหารเลี้ยง

พอชุดสอง ปริมาณปลากัดมันน้อยมากๆ ในตอนแรกก็มีจำนวนเยอะ แต่พอสัปดาห์ที่ 2 มันเหลือประมาณ10ตัวเองครับ ผมเลยเอาพ่อปลาออก

ผมอยากทราบว่าควรจะทำยังไงดี เมื่อไรแดงก็ไม่มี อยากให้ลูกปลากัดลอดเยอะพอสมควร ผมควรจะเลี้ยงลูกปลากัดด้วยวิธีไหนดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อานนท์เชียงราย วันที่ตอบ 2011-07-10 11:33:49


ความคิดเห็นที่ 43 (149739)

ถ้าอยากให้ปลามีเกล็ดเเข็งต้องใช้ใบหูกวงเเละดินเนียวเเต่ถ้ากัดขั้งเเลกเกิดจะออกเเต่ขั้งสองจะเกล็ดเเข็งเเละตอนกัดเกล็ดก็จะไม่ออกง่ายครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เเก้ว (boat_sf-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-16 13:11:41


ความคิดเห็นที่ 44 (149793)

สุดยอดมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น กกกกกกกกก (asfdsfgcx-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-22 10:13:51


ความคิดเห็นที่ 45 (149797)
ความคิดเห็นที่ 31 (148847) คุณก็ให้ไข่แดงต้มสุก สิครับ เวลาให้ก็บี้ให้เล็กพอดีกับปากปลากัด ให้แค่นี้ก็น่าจะได้นะ เพราะผมก็ทำแบบนี้อยู่
ผู้แสดงความคิดเห็น freedom วันที่ตอบ 2011-07-22 18:47:31


ความคิดเห็นที่ 46 (149801)

บอกได้มั่ยครับ

ใครบอกให้5000บาทเลย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 55555555555555555555+ (aeiow123456-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-23 11:52:14


ความคิดเห็นที่ 47 (149857)

เพาะปลากัดในโหลเล็ก ไม่ทราบว่าพอได้ไหม เพราะตอนนี้ลูกปลาเริ่มโตแล้ว 5-6 วัน กลัวน้ำเน่า ช่วยแนะนำด้วยจ้า แล้วต้องเอาตัวพ่อออกไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น 427 วันที่ตอบ 2011-07-28 21:59:00


ความคิดเห็นที่ 48 (149858)

ใช้ลูกน้ำอัดเม็ดบดให้ละเอียด (ที่สุด) เป็นอาหารให้ลูกปลาอายุ 5-6 วันได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น Dodo วันที่ตอบ 2011-07-28 22:04:21


ความคิดเห็นที่ 49 (149860)
พ่อจะไม่กินลูกปลาครับ แต่จะช่วยดูแล โตสักนิดค่อยเอาออกก็ได้
ผู้แสดงความคิดเห็น Yes วันที่ตอบ 2011-07-29 13:04:31


ความคิดเห็นที่ 50 (149912)
ผมผสมปลากัดจีนสีทองตัวผู้ตัวเมียผสมง่ายกว่าปลากัดหม้ออีกผมอายุ11มีลูกปลาแล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น mind วันที่ตอบ 2011-08-06 17:14:51


ความคิดเห็นที่ 51 (149926)

ลูกปลา20วันควรให้อะไรกินคับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น gop วันที่ตอบ 2011-08-08 13:41:15


ความคิดเห็นที่ 52 (150274)
กี่วันถึงจะเอาพ่อปลาออกจากลูกปลาครับขอคำแนะนำหน่อย
ผู้แสดงความคิดเห็น *-*-* วันที่ตอบ 2011-09-24 09:50:20


ความคิดเห็นที่ 53 (150310)
ผมเพิ่งหัดเพาะดูแล้วผมดันเอาพ่อปลากัดออกไวไป ลูกมันยังไม่ทันโตเลยดันตกใจเหงพ่อปลามันทำท่าจะกินลูกมันก็เข้าใจผิดนึกว่ามันอดใจไม่ได้ พอเอาออกลองให้ไข่แดงบดละเอียดสุดๆมันยังไม่กินเลย จะต้องทำไงดีครับหรือปล่อยๆมันเผชิญชะตากรรมมันเอง
ผู้แสดงความคิดเห็น kappa วันที่ตอบ 2011-10-02 15:58:51


ความคิดเห็นที่ 54 (150355)
เด้แดแ
ผู้แสดงความคิดเห็น เเดเเดเดเเดแ วันที่ตอบ 2011-10-10 11:30:37


ความคิดเห็นที่ 55 (150395)

พอมันออกเป็นลูกเเล้ว  เอาตัวผู้ออกใหม้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กนื1571 วันที่ตอบ 2011-10-20 13:10:57


ความคิดเห็นที่ 56 (150396)

"พrอมันออกเป็นลูกแล้ว  เอาตัวผู้ออกไหมครับ"

ผู้แสดงความคิดเห็น rommadon1571 วันที่ตอบ 2011-10-20 13:13:59


ความคิดเห็นที่ 57 (150554)

คอบคุณมากครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่แสดง (boom60220-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-11-20 11:06:14


ความคิดเห็นที่ 58 (150797)

อยากจะลองเพาะดู ช่วยเเนะนำด้วย คร๊าบบบบบบบบบ

ผู้แสดงความคิดเห็น porlela วันที่ตอบ 2012-01-07 22:17:10


ความคิดเห็นที่ 59 (151167)
ผมจะถามว่าถ้ายังไม่เอาพ่อปลาออกจะเป็นไรไหมคับคือให้อยู่จนลูกโตประมานเดือนนึงอะคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้าชายนิทรา (icetomping-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-03 23:47:13


ความคิดเห็นที่ 60 (151476)
ผมเพาะมา1รุ่นแล้วแต่ตายหมดมันเกิดมามี20กว่าตัวโดนพ่อมันกินไปหลายตัวอยู่ตอนแรกมันก็กูแลแต่ไปมากินลูกมันซะงั่นเลยเหลือ10กว่าตัวเองกรรมเลยเลี้ยงไปไม่ถึง10วันตายหมดเลยไม่รู้ว่ามันกินลูกน้ำอกเม็ดไม่ได้มันเขียนว่าสำหรับปลากัดไม่ลูกปลากัดตายหมดเย็ยอ่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น buakawpopamuk วันที่ตอบ 2012-05-07 23:22:58


ความคิดเห็นที่ 61 (151489)
เพราะได้แร้วปลากัดป่าเพิ่ง15วันเอง ไห้ข้อมูลดีมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น วรรณ วัดปร๊ดาราม วันที่ตอบ 2012-05-12 20:13:10


ความคิดเห็นที่ 62 (151893)

สวัสดีครับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่รักปลาทุกคนนะครับ อ่า.......คือผมก็อยากจะเพาะปลาดูเหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่เคยเพาะเลยครับเพราะผมพึ่งเลี้บยงปลานะครับผมก็เลยอยากจะขอความรู้จากคนที่เคยเพาะมาก่อนนะครับ ผมก็เลยอยากจะให้เบอร์ไว้นะครับ ผมจึงอยากขอความกรุณาให้ช่วยโทรมาบอกหน่อยนะครับ  0883329319  นี่เบอร์ผมนะครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ   

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ธีรวัฒน์ ชาเทราช (scout_cb_02-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-26 15:34:28


ความคิดเห็นที่ 63 (152023)

มีลูกปลาแล้วแต่น้ำขุ่นเปลียนได้ไหมกลัวหลุด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น uno (uno-dot-43637-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-08-24 13:01:28


ความคิดเห็นที่ 64 (152030)
ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เพชร วันที่ตอบ 2012-08-26 19:59:14


ความคิดเห็นที่ 65 (152462)
มันสุดยอดกว่าที่ผมคิดขอบคุณ
ผู้แสดงความคิดเห็น lnw (zxcasdqwe2001-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-08 16:59:12


ความคิดเห็นที่ 66 (152538)

แถวบ้านผม ไม่มีไรแดง จะใช้อะไรเลี้ยงแทนหรอครับ ตอนตัวมันยังตัวเล็กๆอยู่ กลัวมันจะไม่มีอาหารกิน

ผู้แสดงความคิดเห็น AUTO36 NICTHUM วันที่ตอบ 2012-12-25 09:46:06



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image





dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletรวมลิ้งค์คนรักปลา
dot
รายงานตัว-สมัครรับข่าวสาร

dot



กระทู้เด่นคนรักปลา
อาหารปลาหมอสี xo Humpy Head กีวันจึงจะเห็นผลครับ(ให้ต่อเนี่อง)
ช่วยตอบทีนะคะ นึกว่าเอาบุญ..
อยากได้ปลากัดยักษ์สวยๆ
ขอคำแนะนำทำบ่อปลาครับ
วิธีทำไห้ปลากัดเก่ง..........
ถ้าเพาะไรแดงเองเลี้ยงปลากัดจีนตัวละ2.60บาทจะคุมไหมค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะ
การเลี้ยงลูกปลากัด
อาหารเสริมสำหรับปลาของคุณ
อาหารเม็ดสำหรับปลากัด
หนอนแดง
ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
อยากเลี้ยง ปลา กระทิงไฟ ?
ถามเรื่อง ดินจอมปลวกครับ
ปลากัดแฟนซี
ปลาทองหงายท้อง.แว้วครับช่วยผมด้วย
ลักษณะปลากัดเพชรบุรี
ปลากัดสีดำ
ทำไมปลาเสือพ่นน้ำผมถึง ล่อแล่แล้ว
การหยกปลากัดหม้อคืออะไร
ปลากัดซึม
อาหารปลากัด
ขอวิธีเลี้ยงปลาทองค่ะ
ปลาไม่ยอมทำหวอด
ใครเลี้ยงปลาบอลลูนบ้าง
สมาคมปลากัด
อยากทราบวิธีการเลี้ยงปลานกแก้วเลิฟ
โรคท้องบวมของปลาหมอสี
ปลากัดนักสู้....บังต้อมตำนานทุ่งครุ
ฮวงจุ้ยดีดี
การเลือกซื้อปลากัด
มีปัญหาการเลี้ยงปลาครับ
ขอความรู้เรื่องสีปลากัดครับ
อยากได้ปลากัดยักษ์สวยๆ
ปลาหมอสีป่วย ช่วยด้วยค่ะ
ปลากัดตัวเมีย
โรคปลากัด
ปรึกษาเรื่องปลาหางนกยูงงับ^^
วิธีการดูและแยกแยะปลากัดสายพันธ์ต่างๆ
ปลาทองกับฮวงจุ้ย
การเทียบปลากัดก่อนเพาะนั้นสำคัญมากหรือ
ขยายเครื่องปลากัดอย่างไร
ปัญหาปลาตายเพราะ ให้อาหารมากเกินไป
ปลาหมอสีป่วย
อยากรู้จักปลากัดมากๆ เคยเลี้ยงแล้วแต่ตายหมด ต้องทำอย่างไรค่ะ ปลาถึงจะอยู่กับเรานานๆ
ปลาทองอายุเท่าไหร่ออกลูกได้อะ...
ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
ทำไมปลากัดมันไม่ผสมพันธุ์กัน
หนอนแดง
อาหารเม็ดสำหรับปลากัด
เลี้ยงปลาทองในอ่างพลาสติก


Copyright © 2010 All Rights Reserved. Khonrakpla.com Tel: 08-1300-3319 Email: louis_betta@khonrakpla.com