ReadyPlanet.com
dot dot
การเพาะเลี้ยงไรแดง article

 การเพาะเลี้ยงไรแดง   

 

     ไรแดงเป็นอาหารธรรมชาติที่ดีในการอนุบาลลูกปลาสวยงามวัยอ่อน ในอดีตพบไรแดงเป็นจำนวนมากในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอน ปัจจุบันไรแดงจากแหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลงมากกับการต้องการไรแดงเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนไรแดงขึ้นซึ่งเป็นผลโดยตรงต่อผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การลดปัญหาการขาดแคลนไรแดงจึงจำเป็นต้องทำการเพาะไรแดงขึ้นเอง จากระยะเวลาที่ผ่านมากรมประมงได้ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไรแดงจนเป็นผลสำเร็จ ซึ่งลดปัญหาการขาดแคลนไรแดง และช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงไรแดง ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสูตรการเพาะเลี้ยงไรแดงของกรมประมงเพื่อที่ทุกท่านจะได้นำไปปรับตามแต่สะดวก

     ลักษณะของไรแดงไรแดงป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกกุ้ง หรือที่เรียกกันว่า crustacean มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Moina macrocopa และมีชื่อสามัญว่า Water flea เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดหนึ่งมีขนาด 0.4-1.8 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีแดงเรื่อ ๆ ถ้าอยู่กันเป็นจำนวนมากจะมองเห็นไรแดงมีสีแดงเข้ม ไรแดงหนึ่งตัวหนักประมาณ 0.2 มิลลิกรัม ตัวเมียมีขนาด

             

                                                                    (ไรแดงเพศเมียโตเต็มวัยและลูกอ่อนในตัว)

ใหญ่กว่าตัวผู้ ลำตัวไรแดงมีเปลือกคลุมเกือบหมดยกเว้นส่วนหัว หัวกลม มีตา 1 คู่ขนาดใหญ่เรียกว่าตาประกอบ บนส่วนหัวมีหนวด 2 คู่ คู่ที่หนึ่งอยู่ใต้หัว มีขนาดเล็ก คู่ที่สองอยู่ข้างส่วนหัว มีขนาดใหญ่และเป็นปล้อง ตรงข้อต่อของทุกปล้องมีแขนงซึ่งเป็นขนคล้ายขนนก หนวดคู่นี้มีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนที่ ไรแดงมีขา 5 คู่อยู่ที่อก ซึ่งมองเห็นไม่ชัดเพราะมีเปลือกหุ้มอยู่ ไรแดงเพศเมียมีถุงไข่อยู่บนหลังของลำตัว ถุงนี้เป็นที่เก็บไข่และให้ไข่เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนเมื่อมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

           

                                      (เพศเมียที่สืบพันธุ์แบบมีเพศ)   (เพศเมียที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ)              (เพศผู้)

คือ อาหารที่สมบูรณ์ดี ไข่ในถุงไข่สามารถเติบโตเป็นตัวอ่อนได้โดยไม่ต้องได้รับการผสมจากเชื้อตัวผู้ เรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ โดยทั่วไปไรแดงเพศเมียให้ลูกอ่อนด้วยวิธีนี้เกือบตลอดเวลา

     ไรแดงเพศเมีย 1 ตัวให้ลูกอ่อนได้เฉลี่ย 15 ตัว ( 1-35 ตัว ) แต่ถ้าสภาวะแวดล้อมของน้ำไม่เหทาะสม เช่น  คุณสมบัติของน้ำไม่ดี อาหารไม่เพียงพอ ไรแดงจะสร้างไข่ชนิดพิเศษขึ้นมา 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นไข่ซึ่งเจริญเป็นเพศผู้ และอีกชนิดหนึ่งคือไข่ที่เจริญเป็นเพศเมียที่สืบพันธุ์แบบมีเพศ ซึ่งเมื่อโตเต็มวัยจะสร้างไข่เพียง 2 ฟองต่อตัวเท่านั้น ไข่ประเภทนี้มีลักษณะทึบแสงและต้องผสมพันธุ์กับเชื้อตัวผู้จึงจะเจริญเป็นตัวอ่อนได้ไข่เมื่อได้รับการผสมแล้วจะมีเปลือกหุ้มไข่รูปร่างคล้ายอานม้า เรียกว่าเอพิปเพียม ( ephippium ) หรือไข่ฟัก ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เอพิปเพียมเมื่อออกจากตัวแม่จะจมลงสู่พื้น รอจนกว่าสภาวะแวดล้อมเหมาะสมอีกครั้งจึงเจริญเป็นไรแดงเพศเมียที่สามารถให้ลูกอ่อนได้โดยไม่ต้องอาศัยเพศ หรือเรียกว่าพาร์เธโนเจเนสิส ( ลัดดา วงศ์รัตน์, ประวิทย์ สุรนีรนาท และประจิตร วงศ์รัตน์ คณะประมง 2523 )

     การเพาะไรแดง ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ อาหาร จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ พบว่า น้ำเขียว (ครอเรลล่า ) สาหร่ายเซลล์เดียวจำพวกแพลงก์ตอนพืช เป็นอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงไรแดงโดยตรง เนื่องจากคงสภาพอยู่ได้นานไม่เน่าเสียง่าย มีขนาดเล็ก ( 2.5-3.5 ไมครอน ) ไรแดงกินง่ายและมีโปรตีนสูง ที่สำคัญ คือ เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงด้วยปุ๋ยยังสามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีต้นทุนต่ำอีกด้วย

 

(คลอเรลล่าเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวจำพวกแพลงก์ตอนพืช)

     การเพาะเลี้ยงไรแดงที่มีความสำคัญที่สุดคือ อาหาร ผู้เพาะเลี้ยงควรทำการตรวจสอบอยู่เสมอว่า ไรแดงมีอาหารเพียงพอแล้วหรือไม่ เนื่องจากไรแดงจะมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศซึ่งเป็นไรแดงที่ให้ผลผลิตดีที่สุดนั้น จำเป็นต้องมีอาหารอย่างเพียงพอ เมื่อใดอาหารไม่เพียงพอไรแดงจะเปลี่ยนไปสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ จึงเป็นสาเหตุให้ผลผลิตไรแดงลดลง

     วิธีการเพาะไรแดงแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี วิธีแรกเป็นการเพาะไรแดงแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะให้ผลผลิตที่แน่นอนและมีปริมาณมาก วิธีนี้ไม่ต้องคำนึงถึงศัตรูของไรแดงมากนักเพราะเป็นการเพาะในช่วงสั้น แต่การเพาะแบบเก็บเกี่ยวครั้งเดียวนี้จำเป็นต้องอาศัยบ่อเพาะจำนวนมาก เพื่อที่จะได้มีผลผลิตทุกวัน และเป็นการสิ้นเปลืองหัวเชื้อไรแดงในการเพาะอีกด้วย ส่วนวิธีที่สองเป็นการเพาะไรแดงแบบเก็บผลผลิตต่อเนื่อง ซึ่งได้ผลผลิตที่แน่นอนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายวัน ส่วนดีของวิธีนี้คือ ไม่สิ้นเปลืองบ่อเพาะฟักและหัวเชื้อไรแดงในการเพาะ ข้อเสียของวิธีนี้คือ ต้องระวังศตรูของไรแดง เช่น โรติเฟอร์ จำเป็นต้องคำนึงถึงอาหาร  น้ำเขียว อินทรีย์สารต่าง ๆ รวมถึงความสะอาดอีกด้วย  การเพาะวิธีนี้จำเป็นต้องอาศัยความเอาใจใส่ ต้องเพิ่มน้ำสะอาดในบ่อเพาะ เพื่อลดความป็นพิษของแอมโมเนียและสารพิษอื่น ๆ ในบ่อ เราจึงเห็นข้อดีและข้อเสียของทั้งสองวิธี 

     การเพาะไรแดงโดยใช้น้ำเขียว ( คลอเรลล่า ) เป็นอาหาร ผู้เพาะเลี้ยงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคลอเรลล่าจำนวนที่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยง จึงต้องมีการเพาะคลอเรลล่าขึ้นก่อนให้มีจำนวนที่เพียงพอกับไรแดง

     วิธีเพาะเลี้ยงคลอเรลล่าในที่นี้จะกล่าวถึงการเพาะในบ่อซีเมนต์ขนาดเนื้อที่ 50 ตารางเมตร ( 10x5 เมตร สูง 60 เซนติเมตร ถ้าต้องการเพาะเลี้ยงในขนาดเนื้อที่ที่เล็กลง ให้ย่อส่วนของขนาดและปริมาณปุ๋ยที่ใช้ลงตามส่วน ) ทำความสะอาดบ่อและตากให้แห้งสนิท จากนั้นเติมน้ำที่กรองแล้วด้วยถุงกรองแพลงก์ตอน ควรกรองน้ำทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาล น้ำคลอง น้ำประปา ควรกรองผ่านผ้ากรองขนาด 69 ไมครอน เติมน้ำลงระดับความลึก 20 เซนติเมตร ( น้ำที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง จะให้ผลผลิตที่สูงกว่า น้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำฝน แต่ควรกรองน้ำทุกครั้งเพราะแหล่งน้ำธรรมชาติมีศตรูของไรแดงจำนวนมาก )

              

                                                (ล้างและตากบ่อเพาะให้แห้ง)              (เติมน้ำที่ผ่านการกรองแล้วความลึก 20 เซนติเมตร)

เติมปุ๋ยที่ใช้เลี้ยงคลอเรลล่าตามสัดส่วนที่กำหนด แล้วเติมหัวเชื้อคลอเรลล่าน้ำจืด ปริมาณ 2 ตันต่อบ่อ

         

                                          (เติมหัวเชื้อคลอเรลล่าลงในบ่อเพาะ)                       (เติมปุ๋ยที่ใช้เลี้ยงคลอเรลล่า)

ปุ๋ยที่ใช้เลี้ยงคลอเรลล่า

     ปุ๋ย N-P-K ( ปุ๋ยนา 16-20-0 ) 0.5 กิโลกรัม , ยูเรีย ( 46-0-0 ) 1.5 กิโลกรัม , ซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0 ) 130.0 กรัม , ปูนขาว 3.0 กิโลกรัม , กากผงชูรส ( อามิ อามิ ) 20 ลิตร

อามิ อามิ เป็นกากของการทำผงชูรส หาซื้อได้ที่ บ.อายิโนโมโต๊ะ จก. ถนนสุขสวัสดิ์ ซ. 43 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หรือโทร. 0-2463-5536-8 , 0-2819-3259 , หัวเชื้อคลอเรลล่าเริ่มต้นติดต่อขอได้จากศูนย์วิจัยกองประมงน้ำจืด จ.ปทุมธานี หรือโทร. 0-2546-3184-5

     หลังจากที่ได้ทำการเติมหัวเชื้อและปุ๋ยแล้วควรติดตั้งเครื่องเป่าลมไว้ในบ่อเพาะด้วย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในบ่อเพาะเป็นการป้องกันการตกตะกอนของน้ำเขียวอีกทั้งเป็การช่วยเพิ่มออกซิเจนและเร่งการเจริญเติบโตของน้ำเขียวและไรแดงให้ดีขึ้น รวมถึงการลดความเป็นพิษของน้ำที่มีต่อไรแดง น้ำเขียวเมื่อได้รับออกซิเจนที่เพียงพออีกทั้งปุ๋ยและแสงแดด ก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น สังเกตุได้จากน้ำจะเริ่มมีสีเขียวคล้ำมากขึ้นต่างจากวันแรก เมื่อทำการเพาะน้ำเขียวจนมีสีเขียวเข้มจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน ให้ทำการแบ่งหัวเชื้อน้ำเขียวไปเติมในบ่อใหม่ 2 ตัน และทำเช่นเดิมกับขั้นตอนที่ผ่านมาเพื่อเป็นสต๊อกน้ำเขียวเก็บไว้

        

                                                  (เครื่องเติมฟองอากาศ)                                     (น้ำเริ่มมีสีเขียวเข้ม)

     เมื่อทำการแบ่งหัวเชื้อน้ำเขียวแล้วให้เติมน้ำกลับลงไปในบ่อเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 10 เซนติเมตร รอถึงวันท่ 4 ใส่แม่พันธุ์ไรแดงหนัก 2 กิโลกรัมต่อบ่อเพาะทำการเลี้ยงไรแดงต่อไปอีก 4 วัน จึงเริ่มเก็บผลผลิตได้บางส่วนโดยกรองไรแดงออกจากบ่อเพาะเลี้ยง วันละประมาณ 5 กิโลกรัมพร้อมทั้งลดระดับน้ำลง 10 เซนติเมตร เติมน้ำเขียวและน้ำสะอาดลงในบ่อเพาะอย่างละ 5 เซนติเมตร ทำเช่นนี้ทุกวันจนกว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ( สังเกตุดูด้วยการเอากระชอนตักขึ้นดูว่ามีไรแดงตัวผู้มากขึ้น และจำนวนไรแดงลดน้อยลง ) ควรกรองไรแดงออก ล้างบ่อและเริ่มทำใหม่ตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว

         

                                            (เติมหัวเชื้อไรแดงลงในบ่อเพาะ)                                 (กรองไรแดง)

     ข้อเสนอแนะในการเพาะไรแดง

     การเตรียมน้ำลงในบ่อเพาะไรแดง ควรกรองน้ำก่อนด้วยผ้ากรองทุกครั้งเพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ หรือศตรูของไรแดงจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อาจจะเข้ามาปะปนกับไรแดง น้ำเขียวที่จะนำลงบ่อเพาะไรแดง ควรกรองด้วยถุงกรองแพลงก์ตอน เพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ติดมากับน้ำเขียว การเพาะไรแดงควรคำนึงถึงอาหารที่ใช้เลี้ยงไรแดง ( น้ำเขียว ) ซึ่งนับว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไรแดง เพราะคงสภาพอยู่ได้นานไม่เน่าเสีย เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ๋ยชนิดต่าง ๆ การเพิ่มระดับน้ำและการเติมปุ๋ยก็เป็นปัจจัยในการเพิ่มผลผลิตไรแดง เนื่องจากการเพิ่มปุ๋ยจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำเขียวให้มากขึ้นด้วย แต่การเพิ่มระดับน้ำสูงขึ้นจะทำให้การสังเคราะห์แสงของน้ำเขียวไม่ดีพอ อีกทั้งไรแดงขาดออกซิเจนจึงควรติดตั้งปั้มลมเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ทั่วถึง นอกจากจะช่วยให้ไรแดงขยายพันธุ์ได้รวดเร็วแล้ว ยังช่วยให้น้ำเขียวไม่ตกตะกอนและช่วยให้ปุ๋ยที่จมอยู่ฟุ้งกระจาย เพื่อเป็นปรโยชน์ต่อน้ำเขียวโดยตรง แสงแดดมีผลโดยตรงต่อความหนาแน่นของน้ำเขียว เมื่อน้ำเขียวได้รับแสงแดดการสังเคราะห์แสงดีขึ้นก็จะเพิ่มปริมาณความหนาแน่นของน้ำเขียว ไรแดงเมื่อได้รับอาหารอย่างเพียงพอก็จะมีการแพร่ขยายและเจริญเติบโตได้ดี เรื่องของการเพาะเลี้ยงไรแดงก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อทุกท่านและเป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยงไรแดง ทั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองส่งเสริมการประมง กรมประมง จ.ปทุมธานี
การเพาะไรทะเล

การเพาะเลี้ยงไรทะเล article
การเพาะเลี้ยงลูกน้ำ
การเพาะเลี้ยงหนอนแดง (ริ้นน้ำจืด)[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (5108)
เป็นประโยชน์อย่างมากครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น Yos วันที่ตอบ 2008-11-10 16:07:42


ความคิดเห็นที่ 2 (5109)

ขอบคุณครับหาอยูพอดีเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น Yos วันที่ตอบ 2008-11-10 16:08:50


ความคิดเห็นที่ 3 (5753)
ไรแดงหาได้ที่ไหนล่ะหน้าตาเป็นย้งไงตัวขนาดไหนป๋มยังม่ายรู้เลย
ผู้แสดงความคิดเห็น wanmuzir (wanmuaz-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-15 13:07:21


ความคิดเห็นที่ 4 (8738)

ขอบคุน

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกล วันที่ตอบ 2008-11-27 13:43:34


ความคิดเห็นที่ 5 (9745)
อานะ  รู้เเตทำไมเป็งงะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ปลั๊ก (asd-at-asd-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-03 12:00:11


ความคิดเห็นที่ 6 (12499)

เพาะไรแดงน้ำจืดได้แต่เพาะไรน้ำเค็มไม่ได้ค่ะ  ใครรู้ช่วยบอกวิธีหน่อยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุริยา (วษท.ตรัง) (suriya-bacon-at-hotmall-dot-com)วันที่ตอบ 2009-01-14 14:33:44


ความคิดเห็นที่ 7 (17566)

อยากได้หัวเชื้อไรแดงมากๆ

ใครรุ้ช่วยบอกหน่อย

เราอยุ่ระยอง ถ้าแถวระยองมีขายช่วยบอกหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น crouwntail (chinny_kung-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-05 11:10:09


ความคิดเห็นที่ 8 (20166)
ดีคับเป็นประโยทย์อยางมากคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กประมง วันที่ตอบ 2009-02-10 22:11:01


ความคิดเห็นที่ 9 (39743)
ไม่มีหัวเชี้อไรดแงหาได้ที่ไหนครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น cakefever (cakefever-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-18 12:08:24


ความคิดเห็นที่ 10 (81968)
หาไรแดงจากที่ไหนง่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น กอล์ฟ วันที่ตอบ 2009-05-06 09:04:50


ความคิดเห็นที่ 11 (88954)

ศ.อ.ประจักษ์  บัวผัด  ขอขอคุณสำหรับข้มูลที่มีแต่ขอข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้

แล้วส่งมาที่  b_prajake@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอขอบคุณ (b_prajake-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-19 15:22:27


ความคิดเห็นที่ 12 (88959)

หัวเชื้อของไรแดงสามารกที่จะขอได้ที่สถานีประมงน้ำจืดจังระยอง/ชลบุรีก็ได้ครับ

ศ.อ.ประจักษ์  บัวผัด

ผู้แสดงความคิดเห็น ศ.อ.ประจักษ์ บัวผัด วันที่ตอบ 2009-05-19 15:35:18


ความคิดเห็นที่ 13 (89313)
ใช้น้ำประปาได้หรือไม่ ในการเลี้ยงไรแดงเพราะที่บ้าน ไม่มีแหล่งนำ้ธรรมชาติมีแต่น้ำบ่อกับน้ำประปา
ผู้แสดงความคิดเห็น คมกฤช (komgrit_tuy02-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-20 11:14:18


ความคิดเห็นที่ 14 (103566)

โห..อยากทำนะครับ แต่ต้องบ่อใหญ่ขนาดนี้ ผมคงไม่มีพื้นที่พอ  แต่ก็อยากศึกษาดูงาน และลองปฏิบัติ ให้ทำได้จริง และมีตลาดรองรับ ก็อยากลองทำดูครับ มีที่ไหนที่ทำอยู่แล้วบ้างครับ อยากขอดู

ผู้แสดงความคิดเห็น มนตรี วันที่ตอบ 2009-06-26 21:09:39


ความคิดเห็นที่ 15 (103831)

ผมเคยเรียนมันอีกสูตรไช้ไหมครับ บ่อที่จะทำ ทำบ่อเล็กๆก็ได้ครับไช้ไหมครับ อย่างเช่น ทำเป็นบ่อสี่เหลียมจตุรัส  กว้างยาว ประมาณ 3-4 เมตรก็ได สูงประมาณ 80 ซ.ม  แต่ทำ 2บ่อ เพื่อ ที่จะได้ไช้ทั้งปีไช้ไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น arm (armandaom-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-11 09:15:07


ความคิดเห็นที่ 16 (103965)
น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณที่นำข้อมูลที่มีประโยชน์มาเผยแพร่
ผู้แสดงความคิดเห็น Tak_fish/KU. วันที่ตอบ 2009-07-17 11:59:47


ความคิดเห็นที่ 17 (103978)
ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลมีประโยชน์มากเลย
ผู้แสดงความคิดเห็น tigersmall วันที่ตอบ 2009-07-17 20:28:30


ความคิดเห็นที่ 18 (105391)
ขอบคุณคับ กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี
ผู้แสดงความคิดเห็น pond วันที่ตอบ 2009-09-15 16:31:59


ความคิดเห็นที่ 19 (105884)

พอดีเราหัดเพาะครั้งแรกเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆช่วยแนะนำ

แอดมาคุยกันน่ะค่ะ momona2009@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น มือใหม่ค่ะ (momona2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-16 16:16:20


ความคิดเห็นที่ 20 (105885)

เราหมายถึงปลากัดน่ะค่ะ เพิ่ลๆที่เลี้ยงปลากัดเหมือนกันมาคุยกันได้ค่ะ

เราเลี้ยงสวยงามหน่ะ

แต่ว่าก็จะลองเลี้ยงไว้กัดเหมือนกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น มือใหม่ค่ะ (momona2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-16 16:19:21


ความคิดเห็นที่ 21 (106033)

ไม่มีหัวเชื่อไรเเดงทำไง

ผู้แสดงความคิดเห็น ddf วันที่ตอบ 2009-10-26 23:32:24


ความคิดเห็นที่ 22 (106901)
ขาย ไรแดงแช่แข็ง  ขายส่งจำนวนมาก  ราคา  60 บาท/กก.   ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าไรแดงของลุงดุ่ยสะอาดปลอดเชื้อโรค รับประกันคุณภาพ   ติดต่อได้ ที่ ลุงดุ่ยบึงบอระเพ็ดพันธุ์ปลา โทร 084-6192536 ,kaset108@hotmail.com  
ผู้แสดงความคิดเห็น ลุงดุ่ยไส้เดือนดิน (kaset108-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-06 21:41:49


ความคิดเห็นที่ 23 (133837)
ที่จันทบุรี มีไรแดงที่ไหนขายบ้างค่ะ จะซื้อมาเป็นหัวเชื้อค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น วันใส วันที่ตอบ 2010-02-14 16:20:10


ความคิดเห็นที่ 24 (134176)
ยากจังอะ่
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้วน (mu-at--dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-02 21:08:16


ความคิดเห็นที่ 25 (135330)

ผมอยากเพาะปลากัดคับแต่ยังเด็กเลยใม่มีประสบการณ์   อยากให้ใครที่เคยเพาะปลากัดช่วยบอกผมด้วยนะคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กอุบลคับ (thegod_of_bigbike-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-21 13:12:05


ความคิดเห็นที่ 26 (137766)

ผมเด็กกำเเพงเพชรคับกำลังจะทำรายงานวงจรชีวิตสัตว์ผมจะเอาปลากัดเเต่ว่าเวลาลูกปลากัดเกิดจะต้องให้ไรเเดงเเต่ผมไม่รู้ว่า

จะหาได้ที่ไหนคับ

มีใครรู้ก็ช่วยบอกมั้งนะคับผมต้องรีบทำงานส่งครูคับไม่งั้นไม่ทันเเน่เลยเมลล์ผมคับ mos_2540_@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น มอสเด็กกำเเพงเพชรคับ (mos_2540_-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-06 13:25:04


ความคิดเห็นที่ 27 (145959)

สุดยอดครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขาวนวล (apinan1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-09 07:54:01


ความคิดเห็นที่ 28 (147025)
Hello.      I was one. Through raising flea. To a Ocuocn. Jeng, it made the same year a chip (not find) a Jeng (permanent) -. Nearly million of debt. Do not talk to it (wind up).      I would like to conclude on techniques effectively remove ammonia. Because both Na 16-20-0 fertilizer contains ammonium Set 16. In section 20 of the Top ฟgo ใe that Fate must leave 4-5 days in culture, green, water must be stirred or someone with a "Yes Ta" long shaft to water every 4 hours. Green ammonia to 5 days, if not all over it. Green water, first a head start dying if infected flea to. Moina will be very fast stress symptoms within 1 hour to set up a front row drink green green back clear That the head of this pond - to the well head over there in less than 2 hours out of water, green is eat each other. And began to die in 3 hours and then killed Bo. The flea, because subconsciously protein. When the Red Death to hydrogen sulfide Speaking on the water not as C Yeh. It took a death as well wide awake at 3 hit the clear water the pond will shift to edit the flea bag no tattoo. Yesterday evening, when fish pond called strikes and you promised him 30 per tooth, and then Lo Ka Lo 50X60 = 3000 per U.S. does not believe me see how well red tattoo. Settlement there in the know for how long.      Solution is well prepared to dry. Ekhe that water into the pond. Measured in shallow wells shall not exceed 15 cm of 50 kg m using a flea. And "zeolite" as he used the ponds for shrimp ponds of 50 m using 5 kg add water in the tank, Sa Sa Ee Long colored circles to dissolve milk Do not hairy. Moment will not spill out. If you can not find a suitable tank. Or too small, then use the basin size 0.50 cm using competitive lap dash around the tank just does not have to wake up wake up hitting 3 7 pm flea is also called the parties together to jump on it. Moina has both death and birth at the same time. Flea is dead protein, they also feed their address. Tong suggested that no more green water, but "zeolite" must be added 2 kg per day.      This article is written from my own hands. Than I can wish to publish. For instruction
ผู้แสดงความคิดเห็น piti วันที่ตอบ 2011-01-10 22:18:35


ความคิดเห็นที่ 29 (147040)
สวัสดีครับ ขอต่อว่าหน่อย ข้อความข้างบน ต้นฉบับถูกเขียนเป็นภาษาไทย เมื่อเอาไปแปลเป็นภาษา อังกฤษ ก็ยังพออ่านได้ แต่ เมื่อแปลกับมาเป็น ภาษาไทย อ่านไม่ได้เลย ความหมาย ผิดเพี้ยนไปถึง 80% แล้วต้นฉบับของผมไปไหน? ไม่ยอมจริงๆด้วย ข้อมูลตกหล่น วันนี้กะจะเสริมใ้ห้เต็ม แต่ก็ต้องถอดใจเพราะไม่เกิดประโยชน์กับใคร.
ผู้แสดงความคิดเห็น piti วันที่ตอบ 2011-01-11 20:32:05


ความคิดเห็นที่ 30 (147174)
กำลังจะเตรียมเปิดสอนเร็วๆนี้ตอนนี้เตรียมเอกสารอยู่ใครสนใจฝากเมล์หรือเบอร์ติดต่อไว้ครับchok-sth@hotmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น chok (chok-sth-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-19 15:28:28


ความคิดเห็นที่ 31 (148226)
ที่บ้านเพาะไรแดงใช้10บ่อขนาดบ่อ4m*8m*0.4mได้วันละ5กกและต้องมีบ่อสำรองน้ำเขียวไว้อีกหนึ่งบ่อขนาด4m*8m*1mลูกไรแดงใช้เพาะลูกปลาเลี้ยงอยู่ที่อุบลอำเภอตาลสุ่ม
ผู้แสดงความคิดเห็น โอ็ค (oak3061-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-24 10:41:50


ความคิดเห็นที่ 32 (148925)
แล้วเราจะไปหา ไรแดงจากทีไหน ร้านขายปลาก็ไม่ค่อยมีขายครับ จนปัญญาจิงๆ แต่อยากเพาะมากๆเพราะปลาออกลูกเยอะ ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลาสอดอีก ครับ ผมกล้วมันจะไม่รอดยังไงใครพอรู้บอกทีนะครับ เต้ย ร้อยเอ็ด ครับส่งมาทาง เมล์ได้ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เต้ย โชกุ (ekkapong13-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-13 16:11:00


ความคิดเห็นที่ 33 (149564)

ไรแดงหาได้ที่ไหน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตั๊บ (tubtub 1999-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-19 16:56:37


ความคิดเห็นที่ 34 (149702)

เห้อ!!! ทำละเอียดมากเลย แต่ถ้าคนทั่วไปล่ะครับที่ไม่มีอุปกรณ์ขนาดนั้น จะทำได้อย่างไรอะครับ     อีกอย่างถ้าอยากทำเพื่อความสุขส่วนตัวจะทำยังไงดีอ่า

ผู้แสดงความคิดเห็น อานนท์เชียงราย วันที่ตอบ 2011-07-10 11:42:31


ความคิดเห็นที่ 35 (149814)
พิษณุโลกมีหัวเชื่้้อไรแดงที่ไหนครับ...อยากลองดูมั่ง
ผู้แสดงความคิดเห็น คนพรหมพิราม (verachai_mc-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-25 10:06:12


ความคิดเห็นที่ 36 (149862)
มีไข่ไรแดงระยไข่พัก ราคาพิเศษ!!!! !สนใจติดต่อที่ wun_y_607@hotmail.com โทร088-4079765 ชื่อนัฐพล
ผู้แสดงความคิดเห็น ด่วนนะคับ (wun_y_607-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-29 22:33:07


ความคิดเห็นที่ 37 (149866)
ผู้สนใจ ไข่ไรแดงและไรน้ำจืดมากมาย พร้อมคำแนะนำและวิธีการเพาะพันธุ์ ราคาพิเศษ ค่าจัดส่ง 100 บาท(ส่งทั่วประเทศ) สนใจติดต่อ wun_y_607@hotmail.com โทร 0884079765 ชื่อนัฐพล ประมงแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
ผู้แสดงความคิดเห็น ขายไข่ไรแดง ไรน้ำจืด (wun_y_607-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-31 00:22:03


ความคิดเห็นที่ 38 (149873)
คับผู้สนใจไข่ไรแดง โปรตีนสูง อัตราการฟัก 99% ฟักพายใน24-30ชั่วโมง รับประกัน มีการสำรวจความหนาแน่นทุกครั้งก่อนส่งให้ลูกค้า ราคา กระปุกเล็ก 100 g 250 บาท กรปุกใหญ่ 450 g 980 บาท ค่าส่ง EMS 50 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น ขายไข่ไรแดง ไรน้ำจืด (wun_y_607-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-31 14:26:54


ความคิดเห็นที่ 39 (149878)
ผู้ขายไข่ไรแดงเป็นคนคนเดียวกันต้องขออภัยที่ลงค่าจัดส่งไม่ตรงกัน ค่าจัดส่ง50บาท(ส่งทั่วประเทศ)
ผู้แสดงความคิดเห็น woony3 (wun_y_607-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-31 18:46:02


ความคิดเห็นที่ 40 (149913)
http://www.mediafire.com/?soqpxu6aymfx1kl
ผู้แสดงความคิดเห็น woony3 (wun_y_607-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-06 19:43:46


ความคิดเห็นที่ 41 (149936)
ขอสอบถามรายละเอียดหัวเชื้อไรแดงจากคุณwoony3มีเบอร์โทรติดต่อมั้ยครับขอชื่อเว็บด้วยติดต่อกลับมาที่เมล์นี้ด้วยน่ะครับต้องการด่วนมากเพื่อทำวิชาปัญหาพิเศษน่ะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น devils (parndevils_99-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-08-10 14:51:44


ความคิดเห็นที่ 42 (149991)
อยู่เชียงใหม่  และหาดใหญ่ครับ  ขอคำแนะนำและดูงานได้ที่ไหนบ้างครับ อยากได้ข้อมูลเพื่อเลี้ยงอย่างจริงจังครับ capton1@hotmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น ฉัตรพงศ์ (capton1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-15 17:51:54


ความคิดเห็นที่ 43 (149993)
ไข่ไรแดงคับ088-4079765นัฐพลคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ขายไข่ไรแดง ไรน้ำจืด (wun_y_607-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-15 22:48:00


ความคิดเห็นที่ 44 (150718)
แถวคลองสวนเทพราช ทางไปตลาดคลองสวน 100ปี  มีไรแดงขายครับ ผมไปซื้อมาโลละ 25  บาทครับ   ชื่อ  ลุงก๋อย ไรแดง        ต้น
ผู้แสดงความคิดเห็น ต้น วันที่ตอบ 2011-12-19 15:46:04


ความคิดเห็นที่ 45 (151150)
การเพาะไรแดงอยากป๊ะว่าจะลองอยู่เหมือนกัน
ผู้แสดงความคิดเห็น ไอซ์ วันที่ตอบ 2012-03-01 18:36:27


ความคิดเห็นที่ 46 (152389)
แล้วเราจาหาตัวไรแดงจากไหนอ่ะครับช่วยบอกทีอยากได้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหรือว่าผสมเอาแบบที่เค้าบอกอ่ะครับบอกทีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น กล้า วันที่ตอบ 2012-11-21 08:05:25[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletรวมลิ้งค์คนรักปลา
dot
รายงานตัว-สมัครรับข่าวสาร

dotกระทู้เด่นคนรักปลา
อาหารปลาหมอสี xo Humpy Head กีวันจึงจะเห็นผลครับ(ให้ต่อเนี่อง)
ช่วยตอบทีนะคะ นึกว่าเอาบุญ..
อยากได้ปลากัดยักษ์สวยๆ
ขอคำแนะนำทำบ่อปลาครับ
วิธีทำไห้ปลากัดเก่ง..........
ถ้าเพาะไรแดงเองเลี้ยงปลากัดจีนตัวละ2.60บาทจะคุมไหมค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะ
การเลี้ยงลูกปลากัด
อาหารเสริมสำหรับปลาของคุณ
อาหารเม็ดสำหรับปลากัด
หนอนแดง
ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
อยากเลี้ยง ปลา กระทิงไฟ ?
ถามเรื่อง ดินจอมปลวกครับ
ปลากัดแฟนซี
ปลาทองหงายท้อง.แว้วครับช่วยผมด้วย
ลักษณะปลากัดเพชรบุรี
ปลากัดสีดำ
ทำไมปลาเสือพ่นน้ำผมถึง ล่อแล่แล้ว
การหยกปลากัดหม้อคืออะไร
ปลากัดซึม
อาหารปลากัด
ขอวิธีเลี้ยงปลาทองค่ะ
ปลาไม่ยอมทำหวอด
ใครเลี้ยงปลาบอลลูนบ้าง
สมาคมปลากัด
อยากทราบวิธีการเลี้ยงปลานกแก้วเลิฟ
โรคท้องบวมของปลาหมอสี
ปลากัดนักสู้....บังต้อมตำนานทุ่งครุ
ฮวงจุ้ยดีดี
การเลือกซื้อปลากัด
มีปัญหาการเลี้ยงปลาครับ
ขอความรู้เรื่องสีปลากัดครับ
อยากได้ปลากัดยักษ์สวยๆ
ปลาหมอสีป่วย ช่วยด้วยค่ะ
ปลากัดตัวเมีย
โรคปลากัด
ปรึกษาเรื่องปลาหางนกยูงงับ^^
วิธีการดูและแยกแยะปลากัดสายพันธ์ต่างๆ
ปลาทองกับฮวงจุ้ย
การเทียบปลากัดก่อนเพาะนั้นสำคัญมากหรือ
ขยายเครื่องปลากัดอย่างไร
ปัญหาปลาตายเพราะ ให้อาหารมากเกินไป
ปลาหมอสีป่วย
อยากรู้จักปลากัดมากๆ เคยเลี้ยงแล้วแต่ตายหมด ต้องทำอย่างไรค่ะ ปลาถึงจะอยู่กับเรานานๆ
ปลาทองอายุเท่าไหร่ออกลูกได้อะ...
ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
ทำไมปลากัดมันไม่ผสมพันธุ์กัน
หนอนแดง
อาหารเม็ดสำหรับปลากัด
เลี้ยงปลาทองในอ่างพลาสติก


Copyright © 2010 All Rights Reserved. Khonrakpla.com Tel: 08-1300-3319 Email: louis_betta@khonrakpla.com